Prístupy ku Všetkému Úplne Všade Začínajú v Plne Otvorenom Srdci, ktoré sa viac otvára a zväčšuje


Tok otvoreného a sprietočneného srdca, je tok hojnosti. Nie je obmedzený, jedine keď ho my obmedzujeme. Všetko je vždy k dispozícii, len s dôverou sa plne otvoriť a naladiť, zladiť, nechať sa viesť, pustiť sa ľudskej kontroly a snahy o niečo, ktorá len kladie odpor.. namiesto snahy Byť niekym / s niekym / byť niečim “niekde” sa uvoľniť do toho, kým už “dávno som”.. len to prijať naplno, Dovoliť si Seba Sebe. “Dlho sme si dlhovali samých seba, takých akí naozaj sme”.. Procesy návratov Domov do jednoty, “do svetla”, sú procesy zamilovávania sa vždy odznova do seba ako do tvorcu úplne všetkého, ale na úplnej inej úrovni, než na tej ľudskej, “vždy viacej reálne bez očakávaní, kontrolovaní, vyžadovaní, aby pre mňa niekto bol niečo, čo mám byť ja pre seba.” Straty sú najväčšia a najcennejšia škola. Straty, strácanie, stratenie niekoho, niečoho, cítenie sa ochudobnene atď sú najcennejšie aktivácie a prebúdzacie situácie “vlastnej prázdnoty a strádania vnútri”. Strachy zo strát, z nedostatku, z nematia dosť, nebytia dosť atď atď pramenia z nedostatku vlastného svetla, sily a moci svetla v sebe, pramenia z ľudskej mentality nedostatku, z “mentality chudoby” a zo zvyku, programu súdiť, posudzovať, odsudzovať, dopredu si tvoriť súdy o niečom, o niekom - pred-sudky o niečom, o niekom že tak je / musí byť atď atď.. “väzenie vlastnej mysle sa odhaľuje postupne cez otváranie srdca”, čiže cez zobúdzanie vedomia, precitávanie tela, cez navracanie plnej pamäte na seba, na všetko. Srdce je Portál “úplne Všetkých Prístupov Úplne Všade”, nielen ku hojnosti, ale aj ku všetkým informáciám. Je to kompas ku vzostupu, teda ku vystúpeniu, previbrovaniu z naj-nižších relmov svojej existencie - expresie seba v najnižších frekvenčných dimenzionálnych pásmach cez ich znovu-spájanie, prepájanie sa a zjednotenie “s tými vyššími”. Srdce nevidí rozdiely, je to úplne iný prístup zo srdca, úplne iný vhľad, pohľad, pochopenie.. “po-zemská škola pochopenia a súcitu”, čo je a čo nie ie je láska, čo je to snaha byť / hrať to a čo je to naozaj byť sebou vo svojej prirodzenosti, voľnej expresii Seba ako lásky svojou veľmi špecifickou formou.. Sem patrí aj téma Integrity - čo píšem, hovorím, zdieľam “myslím vážne, nie je to len tak”, je to cítiť z energie, že rozumiem tomu, čo zdieľam, mám to plne pochopené celou svojou bytosťou, nie sú to len “prázdne slová a úmysel zapáčiť sa, byť prijatá” atď atď.. Niečo, čo je úplné Absolútno, bez konca bez začiatku, v toľkých podobách a formách, nie je ani len poňateľné pre človeka, ktorý funguje z obmedzeného toku v sebe, uzavretého prístupu vedieť, zistiť, cítiť oveľa viac a naplno. Čím viac lásky sa aktivuje, tým viac sa úplného opaku vyplavuje až do kedy sa všetko naspäť plne nerozplynulo naspäť do čistej lásky. Otvorenie sa sebe “najprv naplno” je základ. KomUnikácia sŕdc je bez slov, komUnikacia seba ako vesmíru je v symboloch, v pocitoch, v metaforách, v číslach, v kódoch. Je to neustále dobrodružstvo. Keď nie sme sprístupnení, naše srdce nie je naplno otvorené, nemáme prístup alebo strácame / stratíme prístup, keď si ho sami zavrieme alebo mu nedovolíme sa otvoriť. Všetko je to možnostiach.. ak rozoznáme dary lásky vo všetkom, aj keď sa to tsk vôbec nezdá, lebo dokážeme uvidieť mnoho darov v úplnej každej jednej situácii, v každom momente a mnoho darov, ktoré v sebe “dávno” nosím, Som dar, dokážeme ich využiť tak, že sa znásobujú “milióny násobne”. Všetko je to o energii, s ktorou zdieľame, presne “to je moja výplata”.. to ma buď vyživuje, naspäť inšpiruje ku tvorbe alebo ochudobňuje, “okrádam sa sám/sama” o zažívanie, žitie naplno rozprávkovej hojnosti sladkého rajského domova vo svojich realitách, lebo si nedovolím, lebo nevysielam čisté jasné projekcie vďačnosti “za nič / za úplne všetko”. Oceňujem všetko to, čo mám k dispozícii vrátane seba ako Energie “na nezaplatenie” a použijem to na dotknutie sa ostatných mojim špecifickým spôsobom, čo ide úplne samo, voľne, prirodzene, keď to nechám voľne vy-plynúť. “Človek si myslí, že čo je láska a čo nie, avšak väčšinou je to úplne inak”. To, vďaka čomu sa vyvíjame do svojej plnej sily a moci ako Láska, ako svetelná Bytosť mnoho krát, vlastne vždy “nevyhovuje ľudskému ja”, lebo neustále musí prekračovať svoju zónu komfortu a rozpúšťať seba-limitujúce nastavenia. Láska, ako Život samotný - jednoduchosť toho, že podstata života je žiť, tvoriť žitie - lásku ako zážitok, formovanie do hmoty cez vlastné napojenie sa na seba ako Zdroj Lásky/ večný zdroj všetkej kreatívnej energie. Bytie Sebou naplno - Cítenie - Sloboda - “bez kontroly a zásahov ľudského ja”. Samotný Tok všetkej kreácie.. Srdce je magický portál “do tajov” alchýmie, kde žiadne tajomstvá aj tak neexistujú, nič sa predo mnou neskrýva, keď sa ja neskrývam pred sebou, cez plné prijatie sa, objatie sa, dopriatie si toho, čo telo žiada v danom momente, čo je podstatné v tomto momente, čo si môžem dopriať v tomto momente, aby som si preukázala lásku, rešpekt, úctu ? Vzťah k sebe, k svojmu telu je VŠETKO. Hlavným Pohonom svetelného tela je slnko / svetlo / čistá láska. Zdroj, Prameň DOMOVA, plnosti a inšpirácie, krásy, ako pocitu čistej jednoty a hojnosti, vonku nenájdeme. Roztopenie sa, rozplynutie sa vnútri je Stav úplnej jednoty v sebe a plne otvoreného srdca, mysle..je to kľúčový stav.. Srdce je Portál Lásky a Výživy ku Rozprávkovej Hojnosti. Cez prepojenie a Zjednotenie Srdca a Šišinky začíname skutočne vidieť a vedieť. Otvoríš sa Sebe, Otvorí sa ti celý Vesmír. UNIverzálny tok je k vždy k dispozícii cez prepojenie sa s tvojim tepom srdca, keď cítiš, ako celé tvoje telo pulzuje ako jedno veľké tlčúce srdce. Otvorené srdce začína v našom koreni, v pocite bezpečia, istoty a dôvery v sebe ku sebe, svojmu telu.. Sú to neustále procesy vždy väčšej expanzie / “explózie” srdca. Tlkoty srdca v tele sú ďalšie otvárania portálov Vedomia ku ďalším prístupom ku Informáciám. Energeticko-informačný tok čistej lásky je tok, ktorým sa opäť vedome každý stáva. Čím vyššie dimenzie, tým väčšia čistota, tým viac lásky. Srdce je aj “most medzi nebom a Zemou” a posvätný vzácny Neutrálny priestor večného pokoja, mieru, jednoty polarít, “žiadna oddelenosť od seba, žiadny čas, žiadny limit na svojej hojnosti, žiadny problém.” Začína to silou v našom spodku, dôverou, keď svoje svetlo sme ukotvili až do úplného koreňa. “Začína to” prepojením sa cez svoje srdce so srdcom Zeme. S každým navýšením vo frekvenciách sa zväčšuje tok energie, ktorú Musí srdce zvládnuť pumpovať kedy sa zároveň viac adaptujeme “na nové navýšené svetelné podmienky” cez zlučovanie sa s novým rytmom a tempom srdca (kozmického) Domova..vždy cez zmeny v pulzácii srdca, kedy nás zaplavujú nové vysoko frekvečné zvukové svetelné vlny (fotonové svetlo, “Krist.alove plazma svetlo”). Žijeme hojnosť vyššieho srdca a Inteligenciu Vyššej Mysle v jednom ako Jedno vedomie Jedného.

Zo srdca, do srdca, S úctou Maria

380 views0 comments