top of page

Nová Zem je Iný Svetelne Kódovaný Typ Realít, ktorý Tvoríme cez Ožitie Kódov Vedomia N.Zeme
Tento článok je venovaný Bližším pochopeniam Svetelných Kódov ako takých, čiže svojho svetelného tela a VEDOMIA Novej Zeme v BYTÍ a v Akcii.. Bytie Láskou v Akcii v každom momente.. toto však od 5D plus vyzerá inak, než by si možno človek myslel, lebo náš 3D aspekt má úplne iné presvedčenia a domnienky o tom, čo je láska... Dimenzie sú úrovne Vedomia, Vibračnej Ľahkosti a Hustoty, Čistoty, Informácií, ďalších našich expresií a existencií, ďalšie vyššie a hlbšie úrovne lásky a prepojenia so SEBOU ako DUŠOU, Duchom, svetelným majstrom, Zdrojom, Vesmírom, Kristom - KomÚNIA so Sebou ako božstvom a ÚNIA oboch v Sebe..


Neustála Harmonizácia DNA cez Božské Kozmické Frekvencie Novej Zeme, ktoré vytláčajú von, to čo s ňou nie je plne v súlade.. Počas vzostupu vedomia, si uvedomujeme, ako veľmi sme ničili, degradovali, znečisťovali a znehodnocovali svoju DNA, čiže svoje telo.. Naše telo je buď vozidlo do pekla, alebo do Neba doslova.. Svetelné telo neumiera - Duša neumiera, len opúšťa fyzické ľudské telo po splnení si toho, čo si zvolila.. Z pohľadu 5D plus - žiadna Smrť a ani stárnutie alebo choroby neexistujú.. to je záležitosť ľudského tela a 3D kódingu, programingu v krištáloch, ktoré sú znečistené infikované zvráteným tokom energie, potláčejúci prirodzený tok univerzálnej svetelnej Energie a Kundalini ako takej.. Ľudské telo bolo naprogramované-nakódované sebaničiacim vírusovým programom, čiže predurčené na bolesť, utrpenie, zdravotné potiaže a samé problemy, predurčené na seba-ničenie, stárnutie a nevedomú smrť. VŠETKO Možeme zmeniť.. Naša PLNÁ INVESTÍCIA všetkého do svojej rehabilitácie, vrátanie obnovy krídel, naša všetká energia a všetko, čo máme je investoaná do svojej úplnej OBNOVY cez svetelnú DNA, cez aktiváciú 12 D univerzálneho stromu života v našej Kristovej DNA.. AKTIVÁCIA VEDOMIA je to, čo je na nezaplatenie, lebo tak sa rozpamätávame ako na to, kto sme, ako fungujeme ako čistá svetelná Bytosť.Vedomie a Telo Starej Zeme nahrádza Vedomie a Telo Novej Zeme, ktoré nefuguje lineárne.. Je to súbor Svetelných Kódov, balíkov Informácií, setov súborov kódov a inštrukcií na všetko, ku všetkému..


Integrácia kódov, Rozpustenie starých kódov a toho, čo vytvorili, Aplikácia do Praxe, ich Ožitie cez seba - - Nová Zem je ÚPLNE Iný Svetelne Kódovaný Typ Realít, ktorý Tvoríme cez Ožitie, BYTIE, Zosobnenie, a Ztelesnenie, teda BYTIE Vedomia Novej Vzostúpnej Kvantovej Multidimenzionálnej Zeme. Žijeme z celej škály všetkých Dimenzií Naraz Tu a Teraz cez Zjednotenie všetkých svojich Kristovych a Galaktických aspektov vedomia, prečistili sme - presiahli ľudský typ bolesti, ľudský typ potrieb, vzťahov, ľudský typ tvorby života a vnímania.. nulové rozdiely, oddelenia, nulové problémy.. Kde je problém, tam je v ceste vlastný ego program separácie, nedostaktu, strach a súdenie, čiže je v ceste vlastný 3D programing, ktorý treba dekonštruovať.. to sa učíme cez vlastné skúsenosti, zážitky.. záleží od toho, či sme plne prítomní, prepojení alebo v ľudskej hlave zaseknutí..


Zrýchlená harmonizácia DNA cez hudbu, tóny a farby novej Zeme pokračuje...
Zvukovo- svetelné Frekvencie Domova - Tóny a Hudba Novej Zeme prepisuje, prekódováva našu DNA úplne od základov, elektrizuje, elektro-šokuje celé telo, nervový systém je neustále vyprážaný tak, ako celé telo.. striedanie horka - Soláru - SOULar a chladu - plazmy je pointa transmutačných alchymických procesov rapídnych premien tela starej Zeme na Telo Novej Zeme, čo je naša pôvodná forma - Vedomie vo forme - Éterické Kristalové Diamantové Svetelné Slnečné Plazma Telo Avatara-Ríšiho - Večné Kristove Slnko - plne obnovený Krist-Kristala Kóding - Kristalova Hviezda - Tekutý plazma KRISTal. Všetko je to o našej DNA, o Harmonizácii našej DNA cez Rekalibráciu Bodom Nula, cez Prechody Hviezdnymi Bránami a Pasážami Vedomia do ďalších fáz vývoja - pochopenie CYKLOV cez svoje zážitky a seba-študovanie sa ako Svetelná energetická BYTosť. Je to o presahu kontroly DNA a zneuživania, manipulácie s DNA, čiže s Vedomím.. Presah potláčania Vedomia Zdroja v Sebe a Presah ukrižovateľských implantátov v tele - tzv. prestatie sa hrať na utrpiteľa a obeť niekoho alebo niečoho... Je to čelenie Sebe, Pochopenie SEBA a spoznanie Seba, ako si tvoríme svoje telo cez prácu s Kódmi, a tak si tvoríme svoje svety, hologramy, reality, vonkajšok, fyzično.. Je to zmajstrovaní Seba a fyzična z miesta hlbokej lásky a prepojenia sa v Sebe ako so Všetkým..pamätaj - Máš seba, máš všetko.. nič iné neexistuje.. Pozeráme sa na všetko očami Tvrocu nie z jednej dimenzie, ale zo všetkých naraz.. To mení úplne všetko, a to ide..


Stávame sa - Sme - Ak si vyberáme, dovoľujeme si:

Žijúce multidimenzionálne kvantové Vedomie Novej cez Ožitie svetelných kódov Novej Zeme cez Seba - ich zosobnenie a ztelesnenie, aplikácie do praxe ~ Nová Zem je nami viditeľná, zažívaná naplno a nastálo, keď sme schopní fungovať zo svojich “najvyšších” / najexpandovanejších stavov vedomia ako vzostupené Ja cez Seba-integráciu - cez svoje vzostupené Ja zostúpené do koreňa..čo je samotný proces vzostupu tela cez vzostup vedomia cez znovu-obnovenie Siene AmeNti v sebe, cez ktorú vzostupujeme zjednocovaním všetkých svojich existencií a všetkých verzií Zeme opäť do jednej. Kľúčom je neustále odľahčovanie / čistenie tela / dekonštrukcia starých kódov “ani-krist” architektúry od “fantomovej, tieňovej, 3D, starej zeme v sebe, ktorá bola-je tvorená a udržiavaná všetkými odvrátenymi svojimi a kolektívnymi aspektmi vedomia.” Vzostúpená NOVÁ ZEM JE ÚPLNE INÁ SVETELNE KÓDOVANÁ REALITA, úplne iné galaktické číselné súradnice / adresa, “na ktorú sa prispôsobuje telo, že sa ňou stáva” - kristalove plazma svetené telo (vedomie) cez nonstop prekódovávanie vlastnej DNA dosahovaním vždy väčšej expanzie vedomia, ktorá “je docielená” kozmickými frekvenciami, gama svetelnými frekvenciami, ktoré aktivujú Kódy Krist.sveteného Tela Novej Zeme - fotonove svetlo, plne balíkov informácií = hviezdna pamäť na úplne = naše plne navrátené vedomie, z ktorého fungujeme a tvoríme úplne iné reality, systémy, ktoré podporujú svetelné telo. Nová Zem je prístupná “keď sú naše ľudské ego aspekty, ego myseľ preč z cesty”, “najprv v spánku, v meditácii” a neskôr ako začíname fungovať vedome v spánku už nonstop - prebudení v sne, zisťujeme, že Nová Zem sa materializuje, keď sme plne prepojení (v meditácii) v prítomnosti/ v nule, keď vysielame vďačnosť, lásku, úctu, rešpekt, keď svietime naplno prirodzene bez snahy, bez pretvárky, a naše svetlo pozdvihuje, osvetľuje “aj to neprijemné/irituje”, avšak prirodzene obíma veľkou náručou..

Svetelné kódy sú základy nášho “nového (svetelného) tela novej Zeme ~ vysoko frekvečné/ultra frekvečné geometrické kľúčové sety súborov kódov / inštrukcií, ktoré aktivujú vnútorného Krista-Sofiu, Kozmickeho Krista-Kristala kóding v nás, ktorý polarizuje a vyplavuje všetko, čo nie je ešte integrované o sebe, všade kde nie sme ešte slobodní a “bojujeme..”

Kristove vedomie nie je osobe, vzostúpení majstri nie sú o konkrétnych osobách, ale o typoch kolektívneho posvätneho galaktického a Zdrojového Univerzalného vedomia, sme všetci, všetko v jednom.. vrátane odvrátených verzií. Nižšie + Vyššie Ja = JEDNO VEDOMIE/ celý CELOK - komplet celé žijúce kvantové zjednotené pole Vedomia, kde je všetko, keď sa zjednotíme.. všetko komUNIkuje.. všetko je plné života.. 3D ľudské telo je plné mŕtvej energie, všetko v ňom potlačené.. PRECITÁVANIE a OŽÍVANIE TELA je úplne iná fáza než zobúdzanie vedomia až dovzedy, do kedy sa nám plne nenavrátila hviezdna pamäť ns všetko, na seba.. vtedy začíname fungovať zo stavu plného vedomia - z návratenej pamäte a poznatkov, UNIverzálnej mysle, múdrosti.. Uvedomovanie si cez svoj zážitok, že žiadny rozdiel medzi životom a smrťou nie je, keď presiahneme cykly zrodu, úmrtia, skutočne ožívame práve cez naše svetlo ako Večná nekonečná svetelná Bytosť ktorá je tvorená svetelnými kódmi. ŽIJEME AKO LÚČE SVETLA. Existuje len svetlo rôznych frekvečných dĺžok. Naša existencia je energetická vibračno-frekvenčná..všetko je vrátane Času, realít, verzie planéty, ktorú žijeme..


Základné kódy kreácie a budovania realít / architekti realít: 3 - 6 - 9 (preto rovnodennosti a slnovraty sú vrámci kódov 3,6,9,12) pre ktoré sú podkladové budovateľské kódy základov určitým základným kameňom: 2 - 4 - 8 - “sú vždy každým rokom” len silnejšie, prebúravajú starú štruktúru / konštrukciu planéty / tela, vynulovávajú neorganické kódy “starej 3D Zeme”, vynulovávajú celú “históriu” až do úplných prapočiatkov cez Návraty Pamäte / Vedomia úplne na všetko, pochopenia čo a ako bolo / je vytvorené a ako sa tvorí, pretvára, premieňa, vynulováva. Aktuálne super plazma frekvekcie, sú neustále aktuálne.. Diamantové, Dúhové, Kristalove a Hviezdne kódy “úplne preťažujú naše telo toľkými dávkami Kristoveho svetla (fotonového svetla)”, vypínajú “akúkoľvek ľudskú schopnosť existovať, vypínajú ľudské telo, aby mohlo svetelné telo “prebrať vedenie”, opravovať, regenerovať, navracať do rovnováhy cez vyplavenie všetkých nerovnováh.

“Nechaj kódy robiť ich prácu” je hlavné “motto” a základ pochopenia ako kódy fungujú. Človek = 3D-4D aspekt netuší, ako kódy fungujú a ako ich applikovat, nevie ich použiť..”bude o nich písať a rozprávať, ale netuší o čom sú svetelné kódy”.. sú to balíky informácií, pamäte, poznatkov, pravidlá fungovania v každej dimenzii, sú to sety číselných koordinácií nových realít - kódy novej zeme prepisujú celú našu DNA, prekonfigurovavajú naše telo čiže naše reality a zosúladzujú naše telo s galaktickou adresou Novej zeme v ANdromede (hlboko v našom vnútriv jadre ANdromedy). Ich neustála integrácia je kľúčová spolu s rozpustením starých kódov a neustá aktivácia vždy nových, vyšších realít, ktoré predstavujú naše vyššie verzie “vyššej Zeme.” Práca so sebou ako so svetelnými kódmi, svetelným telom je ZLATÝ ZÁKLAD NOVEJ ZEME. Kódy sú vysielané našim telom, tvoriace základy hologramov, zhmotňujúce sa do realít.. kódy projektujú vlastnú verziu planéty, vlastný svet..

Aké svetelné dáta vysiela naše telo, podľa nich zažívame lokality, reality, planéty - podľa našej vlastnej projekcie kódov zvnútra von..naše telo je komplexný balík Kódov. Ľudské telo je balík 3D neorganickych kódov, ktorý je nahrádzaný organickými “pravými” svetelnými kódmi Zdroja/Tvorcu - čistenie, Transmutáciac transformacia, vzostup.. len cez nás môžu ožiť ako Nová Zem. Tá cez teba “musí ožiť, keď ňou Si / Bytie naplno celou svojou bytosťou, potom ju zažívame..najprv chvíľku, postupne dlhšie, postupne nastálo”.. “keď ňou najprv iba si”... láska, vďačnosť, porozumenie, rozplynutie sa, roztopenie srdca doslova, stav tekutého svetla v sebe = podporuje to kreáciu, radosť, hravosť, KRÁSA ako vnútorný zážitok svetla odrážaný vonkajškom, zážitok sladkého domova, jednoty a plnosti, krása ako inšpirácia.. každý jeden sme programovateľný krištáľ - transmiter a procesor svetelne kódovaných dát a Galaktický komunikátor. Znovu-obnovujeme seba ako originálnu Kristovu zakladateľskú rasu, pôvodný originalny božský, anjelsky kóding.

Energia = informácie = čítanie / cítenie celým telom, poľom načítavame zvukovo-svetelné vlny Vedomia plné balíčkov informácií..


UNIverzálna reč svetelných kódov, Energetická Univerzálna komunikácia - reč je svetelná, tak ako naša pôvodná univerzálna reč, ktorej nerozumie 3D človek, lebo ten je odpojený od Celého Zjednoteného vibračného poľa..nie je, ale sam sa odzvučnil, nepočuje, nevidí, nechápe.. 3D človek nie je schopný procesovať svetelne kódované dáta, lebo telo je príliš zasadené, zničené, výtvorom padnutého stavu vedomia.. 

Sýte Farby - Plnosť - Naplnenosť - Život - Šťava - Výživa Živosť, farby, tóny, nekonečné množstvá odtieňov dúhy, nekonečné objavovanie sa vo všetkom živom, “Od 5D” je to neustále objavovanie toľkých živých farieb a absorpcia života / svetla / informácií na aktiváciu Vedomia všetkého života v nás. všetko dýcha a komUnikuje, keď sme naladení, otvorení, sprístupnení.. keď sme jedno so sebou, so všetkým.. detaily, hranie sa so svetom, kúpanie sa vo svetle, kúpeme sa v sebe.. Naladenie sa & Sústredenosť na Jemné, jemno-hmotné “svety, relmy”, dimenzie, frekvenčno-vibračná / energická realita, existencia, neustála KomUnikacia na všetkých úrovniach vedomia s celým zjednoteným vibračným poľom vedomia ~ “tolko sa toho deje, odohráva nonstop”, úplne všetko komUNIkuje, keď sme prepojení, sústredení do vnútra, počúvame načúvame srdcom, celou svojou bytosťou, dozvieme sa tak oveľa viac.. v tichu sú samé odpovede..ustálenosť mysle a jej prepojenie so srdcom ~ naladenie sa tóny nekonečnosti..sústredenosť na jednoduché “malé na oko nepodstatné veci”, ktoré robia tie najväčie rozdiely. Zdieľam.e zachytené pocity, momenty, jemno-hmotnosť a sústredenosť na krásu vo všetkom, v úplnej jednoduchosti ~ krásny čas ukotvovaní ešte väčších “množstiev svetla” - “ukotvuješ tvoje budúce (vzostúpené) ja na budúcej planéte, ktoré vymieňa všetky tvoje staré verzie.”


P.S.:

Prechádzame si niekoľkými bránami “denne”, nové dávky svetelných kódov (novej zeme) vybielujú všetko, čo je s nimi v nesúlade, “vyprážajú a ochladzujú nás zvnútra von”, čo je pointa rekalibrácii bodom Nula a neustála zmena našej formy/tela/ “hmoty” / realít/ vzťahov. Prerábky, prerábky, prerábky a aktualizácie “každú chvíľu” + kvantové skákanie do nových realít.. “staré sa vyplavuje rekordne rýchlo, aby bolo miesto, lebo nové (svého) nastupuje vo väčších množstvách a vo väčšej intenzite. ..nielen integrácia vždy nových kódov, rozpúštanie starých, ale najmä zosúladzovanie všetkého “je práca na plny úväzok číslo jedna”. Ak sú naše základy svetelné pevné solídne, naše Jadro je prepojené “s originálnym” Slnkom, tak to zvládame úplne inak.. Vedomé neustále hybanie energiou, energia sa musí hýbať, vedomé odpočítavanie, neustále premeny svojho priestoru a fungovania, aby podporilo naše neustále novšie svetelnejšie Ja...

S úctou Maria

503 views

Kommentare


bottom of page