top of page

Dovolenie Si Vzostúpiť-PrekÓduj Svoj Matrix, Žitie Veľkoleposti Svetla, Večný Pozorovateľ, Drak, Lev

Updated: Sep 3, 2022
Milí Tvorcovia, k dispozícii sú v tomto článku a vo videu, ktorého link je na konci tohto článku

Extra kľúče - Majstri Premien -

lístky ku úplnej slobode vlastnými premenami na všetkých úrovniach počínajúc premenami svojho tela a mentality človeka - premenou úrovne vedomia, z ktorej fungujeme ~ Zmajstrovaním Seba ako Energie/Vedomia - Svetelného /slnečné Zdroja Kreatívnej Energie, ktoré prostredníctvom Ultra Vysoko Frekvenčného Zvuku - Svetla štartuje veľmi silné detoxikačné - prekódovávacie procesy vyplavovania rozpúšťania čohokoľvek, čo je v tele vibračne ťažké a stojí to v ceste ku rapídnemu Vzostupu Odľahčovaním nekončiacim sa čistením (ego) separačného programingu zo svojej DNA za všetky naše existencie - Majstri Vo Výcviku - Vedome aktivujeme len viac svetelných Kódov, ukotvujeme ich, integrujeme -

Vedome prepisujeme svoju DNA= celé telo = Matrix, ktorý zažívaš =

všetky reality, celé fyzično sa mení ~ po roku 2012 a 2020 JE MOŽNÉ TO, čo pred tým v 3D časových realitách / priestoroch Nebolo.. Krištáľový SILICA Matrix - Telo je naše origánalneho kozmické solárne Kristove Telo Novej Zeme a ľudské telo je uhlíkového - karbónového základu - 666, čo je reprezentácia hustej hmoty - fyzična - materiálna - 1. Harmonické Univerzum vytvorené genetickou modifikáciu-manipuláciou-krížením Rás, ktoré si prajú byť v moci nad masami a vládnuť im - známka ego beštie, väzňa, antikrista je 3.dimenzia Zeme - jej najnižšia verzia, kde si odohrávajú všetky odvrátené strany úplne Všetky galaktické rasy vrátane padlých anjelov, odvrátenej strany Kristovho a Zdrojvého Božského Vedomia cez 3D ľudskú formu, vrátane rôznych hybridov s umelou inteligenciou, reptiloidov atď.. ľudská 3D mentalita je fungovanie z veľmi obmedzenej kapacity mozgu, fungovanie na zabezpečenie si prežitia a komfortu individuálca, lebo funguje z tzv. reptiliánskej časti mozgu, chrbtice a chvostíka, funguje s aktívnych 2 párov vlakien svetelnej DNA a z neaktívneho krištáľového tela, respektíve zo zanesených krištáľov vpichmi - injekciami, ktoré infikujú celý telový systém, nastavujú krištály na projekciu na 3D matrixu - nastavenia, systémy presvedčení sebadeštrukcie, stárnutia, chorľavenia, NEDOSTATOK SVETLA, nedostakok SPOJENIA SO SEBOU AKO SO ZDROJOM ŽIVOTA. Nastavenie na vnútorné bojovanie, odmietanie sa, podvedomé vnímanie hrozby vo všetkom a všetkých vonku, ktoré sa manifestujú ako vojny, čo sú galaktické a elektrické vojny o energiu, o vedomie cez manipuláciu s informáciámi, s DNA - s vedomím... Manipulácia so zvukom, elektro-magnetickými vlnami, ktoré narušajú regeneráciu, vypínajú naše svetlo, svetelnú DNA, čo je VEDOMIE Seba, čo je Pamäť na SEBA, na všetko.. 3D je vnútorný vírusový softwer, ktorý sa ničí sám, je prepojený s čiernou vysávajúcou dierou - mašinéria beštie, je to každého vlastný ego aspekt (nižšie ja, človek), ktorý dominuje - ego ženský, detský, mužský aspekt v každom, čiže naše nanižšie verzie, ktoré sú v práčke, dokiaľ nevyjdu von ako Božské očistené aspekty, vzostupujeme na úrpvni galaktickej a na úrovni posvätnej, na úrovni Duše.

Z ľudského tela uhlíkového karbónového základu, geometrie, architektúry, štruktúry smrti sa práve prostredníctvom Frekvencií a Kódov Novej Zeme cez aktiváciu svetelnej DNA, vedomia, pamäte sa otvára, čistí Srdce Rôznych typov, aktivuje sa Krištáľové a Diamantové telo, Silica Matrix nahrádza ľudský matrix prostredníctvom mega procesov Bio-Ionizácie, Solarizácie, Krištálizácie, Plazmovenia, prechádzame si všetkými skupenstvami a formami, stávame sa Opäť Slnečnou Hviezdou - nielen jednou, ale všetkými v Jednej (jednota vedomia). Naše originálne Univerzálne telo má úplne inú geometriu, štruktúru, funguje úplne inak.. Je to Univerzálne Vedomie Stvoriteľa sformované do určitej formy, ktorá odráža stav vzostúpeného galaktického a Kristovho vedomia, ktorý sme v sebe opäť dosiahli, odráža úroveň vzťahu so Sebou, hĺbku spojenia s Domovom, hĺbku univerzálnej Lásky a silu a moc Svetla, z ktorého žijeme.. Náš svetelný kvocient len rastie, ak na tom pracujeme.. preto naša svetelná moc len rastie a to je pointa.. Je to tá najvyššia Moc, ktorá rozpúšťa Kódy 3D matrixu, vypaľuje lunárne vedomie a všetky tiene Horia v Solárnych Plameňoch Solárnych Kráľovských Drakov. SolARne vedomie nahrádza Lunárne ľudské vedomie a telo, ale AR-RA je vedomie Jedného,

Nesieme v sebe Kódy všetkých Galaktikov vo svojej DNA, preto vzostupé Okno je na finálne nastolenie mieru v sebe na galaktickej úrovni mega integráciou polarít a integráciou všetkých Evolučných štádií Zeme, Seba - Veľkolepé Zjednocovanie, Veľkolepé Vynulovávanie všetkých čias, návrat na PRAPOČIATOK do Kolísky Lýry do Kráľovských Lyranských Dómov sféry Vyššej Mysle-Univerzálneho Vedomia Avatar-Ríšiho, návrat do bodu Nula, odkiaľ tvoríš úplne inú budúcnosť, úplne inú budúcu Zem teraz tým, že sa zároveň premieňaš na jej Aurora Aqualle Paradisien Rasu - Siedme Vyššie Nebesá Andromédy a zároveň je to Srdce Andromédy.


Letný slnovrat 2021 astronomicky zrýchlil všetko, doručil galaktické aktivácie, ktoré sa spracovávajú na ďalšie mesiace, roky podľa toho, kto odkiaľ funguje a z akého svetelného kvocientu.. Podľa toho, Aké frekvenčné pásma okupuje tvoje telo, z akých dimenzií, úrovní vedomia, z akých frekvenčno-vibračných pásiem funguješ.. Čím vyšší je náš svetelný kvocient, tým rýchlejšie spracovávame svetelne kódované dáta, tým rýchlejšie prekódovávame všetko (svoje tela a reality), je to super kvantové fungovanie zo všetkých dimenzií naraz, lebo fungujeme ako Bio Kvantový Super Počítač, z napojenia na Božský Internet, a ako Božský Internet zároveň a naše telo Novej Zeme je ultra inteligentná svetelná krištáľová technológia Super Vedomia... Toto Vedomia Seba aplikujeme do praxe.. Si Majster vo výcviku, dokiaľ sa nezjednotíš so vzostúpeným majstrom v Sebe, ten pokračuje ďalej - tvoje najvyššie aspekty Vedomia, tvoje nové verzie Seba - nové seba-expresie, tie staré umierajú na globálnej úrovni.

Najbližších 6-9-12. mesiacov “je masaker na všetkých úrovniach, lebo sa prehlbuje globálna temná noc ega - smrť tej najnižšej verzie ľudstva” - čiže sa navyšuje globálne bláznovstvo tými, ktorí nemajú pripravené svoje telo, a si nedovoľujú pochopiť, čo sa to vlastne s nimi deje, lebo zaniká človek, zanikajú 3D kódy starej zeme,

je to globálna smrť tzv. falošných identít a ich systémov, ktorým sa uverilo, že sú reálne a všetkých lipnutí, je to zánik prvého Časového matrixu, ktorý je najhustejší, vibračne najťažší - je to matrix karbónového ľudského tela 6 elektrónov, 6 protónov, 6 neutrónov -

“tzv. Väzenská kliatba, pasca vedomia” - opačná geometria toku smrti, Ilúzie života.


STAV VEDOMIA VEČNÉHO POZOROVATEĽA z mnohých uhlov pohľadu naraz, KTORÝ VIDÍ Z ÚPLNEJ INÝCH PERSPEKTÍV, KTORÝ VNÍMA POSTUPNE ZO VŠETKÝCH DIMENZIÍ SEBA NARAZ, ALE ZÁROVEŇ PLNE CÍTI VŠETKO CELOU SVOJOU BYTOSŤOU TAK ČÍTA, PROCESUJE DÁTA, INFORMÁCIA, JE V STAVE DOVOLENIA SI VIDIEŤ, VEDIEŤ, POČUŤ, CÍTIŤ VŠETKO, LEBO Je POĽOM VEDOMIA - ZJEDNOTENÉ vibračné žijúce POLE VEDOMIA MÁ VIACERO DIMENZIÍ A POD-DIMENZIÍ 12x12 a My ich musíme zmajstrovať všetky.. zmajstrovať fungovanie zo všetkých dimenzií Seba naraz Teraz. Na úrovni duše, ducha, svojej esencie SI ENERGETICKÝ OBROVSKÝ, ale AKO ČLOVEK SME BOLI MALIČKÍ, ukrytí sami pred sebou, pred svetom, ktorému sme ukazovali určité masky.. SAMI SME SA OBMEDZOVALI, HRALI HRY NA MALÝCH, NESCHOPNÝCH, BEZMOCNÝCH, VEĽKÝCH SVOJIM EGOM NIČ NETUŠIAC S MNOHÝMI MASKAMI NA SEBE, KTORÉ SME “SVETU UKAZOVALI” A MYSLELI SI, ŽE SME SEBOU .... Večný pozorovateľ znamená, že máš otvorené srce z predu aj zo zadu, hlboký prienik do Seba si expanduješ svoje vedomie, vyletíš vysoko, z vynulovaného stavu človeka v sebe - si presiahol úroveň vedomia človeka - expandoval si ďaleko za 3.dimenziu, začínaš vidieť pod povrch, čo sa to naozaj odohráva na energetickej úrovni. DOVOLENIE SI SA UVOĽNIŤ DO SEBA, DO TOHO KÝM UŽ SI, KDE UŽ, A DO TOHO, ČO VŠETKO UŽ MÁŠ K DISPOZÍCII A MÁŠ TO VYUŽIŤ.. MÁŠ SEBA AKO VŠETKO.. TAK ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÉ ZÁKLADY V SEBE, NA NOVOM OČISTENOM VZŤAHU SO SEBOU AKO SO ZDROJOM VEDOMIA VŠETKÉHO. SVOJE SPOJENIE, SVOJE PRÍSTUPY SI SPOJAZDŇUJEME VIAC A VIAC, NA ZÁKLADE TOHO FUNGUJEME - VOĽNE TO TEČIE, KU NÁM TEČIE PRESNE TO, ČO V DANOM MOMENTE POTREBUJEME. SME TAK PREŤAŽOVANÍ INFORMÁCIAMI ZVNÚTRA, ŽE ČOKOĽVEK, ČO NIE JE VYSOKO-FREKVENČNÉ ZVONKA, TAK TO LEN NARUŠUJE TOK, NECHÁVAME SA ROZPTÝLIŤ ÚPLNE NEPODSTATNÝM. AKO ČLOVEK NEDOKÁŽEME SÚSTREDIŤ VEDOMIE HLBKOHO A NASTÁLO DO SEBA, JE TO POSTUPNÉ CEZ ZMAJSTROVÁVANIE MEDITÁCIE, CEZ ZMAJSTROVANIE PRÍTOMNOSTI V SEBE. Čím viac si dovolíme expandovať srdce, tým viac si dovolíme expandovať Vedomie, vyletíme veľmi rýchlo vysoko, aktivujeme kódy DNA ďalších Dimenzií, ďalších databaniek, akcelerejeme prekódovávanie svojej DNA. Dvere-portály- Prístupy si sami umožňujeme otvárať, prechádzame pasážami, vychádzame na druhú stranu..

Postupne fungujeme z bodu Nula, kde všetko, z prístupov ku všetkým možnostiam, bod, kde sú všetky vzostupné reality a Raw Data - cez svoju čistotu sa tam každý prirodzene dopracuje a funguje odtiaľ, materializuje Kódy, vzostupné reality, Nová Zem vibruje, do formy. Všetko je v NULE, Keď ty si v stave NULA, vibruješ tak vysoko, si všade všetkým, ničím zároveň, nula človeka - to je stav, z ktorého fungujeme, stav, z ktorého človek nedokáže dlhodobo fungovať, nie je na to prispôsobený - ultra vysoké frekvenčené pásma a vlny Vedomia.. Ty si viberáš, na akých vlnách surfuješ, ty si vlna, vlny, ten, čo surfuje.. Ty si viberáš, na akú stanicu sa ladíš, takú zažívaš... Nová Zem je odpoveď na tvoj zjednotený stav vedomia, ktorý vibruješ, vysielaš, transmituješ celou svojou bytosťou naplno a nastálo zmajstrovanám duality, presahom tretej-štvrtej dimenzie nastálo, je to srdce-mozog (myseľ) spolu ako Jedno na jednej vlne, celé telo je pulzujúce SRDCE.

Prístupy ku všetkému, čo potrebujeme si otvárame, budujeme a spojazdňujeme postupne cez osvedčenie sa, že sa nám dá veriť, a že fungujeme z vnútornej integrity na úrovni duše, že fungujeme z vysokej úrovne vedomia, z mega hĺbky galaktického jadra v sebe, už si nevyberáme antikrista v sebe ani vonku, dá sa nám veriť, ale sme testovaní stále a len viac vlastným vesmírom-vyšším Ja... My zmajstrovávame všetky pod-dimenzie a dimenzie Seba naraz na úrovni vedomia a na úrovni tela, teda fyzickej úrovni až na to, že previbrovaním do 5D Zeme je potrebné polo-fyzické fungovanie, naše telo už nie je karbónového základu, ale prevažuje čistý krištáľ, je to polo-fyzická dimenzia 5D Tary, Taranské telo, kde fungujeme z plne funkčných 5-6 svetelných párov Vlákien DNA, ale máš kompletne navrátenú pamäť, vzostúpil si na úrovni vedomia, prešiel bránou do Neba, odtiaľ si premieňaš svoje telo ďalej budovaním a aktualizovaním MerKAby - telo KA-THA-RA - svetelné telo Jedného - Zjednoteného Vedomia Slnka 12D, 24D, 36D, 48D - originálne Elohim Telo Stvoriteľa.


Toto je o Portáloch - Prístupoch do vyšších oktáv svojej existencie - si sprístupnený, si plne zainvestovaný na milión percent do fungovania a Žitia ako Nový Človek ?

Ty si všade otváraš alebo zatváraš dvere. Nová Zem pre teba neexistuje, keď ju nedokážeš prijať v sebe, začať ju ukotvovať, rodiť, ztelesňovať, vysielať, zdieľať - Príjímaš Presne to, čo ty zdieľaš.. Novú Zem tvoria

ju všetky tvoje očistené GALAKTICKÉ, KRISTOVE, BOŽSKÉ, Anjelske ASPEKTY V JEDNOM - nebeské relmy - dokážeš sa prijať a uniesť kým si naplno ? Začína to prijímaním svojho ega - človečiny - 3D človeka - nižšie ja, aby si mohol začať prijímať všetky typy svojho Vyššieho a Vzostúpeného Ja-My.

AKO NOVÁ ZEM, SME SA ROZPAMÄTALI, AKO ZUŽITKOVAŤ DARY ABSOLÚTNE VO VŠETKOM - Hojnosť, ktorou už si z veľmi čistého miesta bez ľudských lepkavých nití a očakávaní..

Začína to všetko v chodidlách, v nohách, panve, bokoch, v celom spodku - v tvojom bezpečí v sebe, dôvere, istote, lebo tak vieš postupne naplno otvoriť srdce viac a viac, čo aktivuje tvoje vedomie-pamäť - svetelnú a kristovu DNA a šišinku - komplex vyššieho srdca a vyššej mysle v jednom - vyššia hojnosť a inteligencia - skutočná múdrosť, poznanie, nie to ľudské naučené poznanie, počuté od niekoho, nie ľudské myslenie si.. Každý sa STÁVA TÝM, KÝM UŽ VO SVOJEJ PODSTATE JE - Slnkom, všetkými hviezdami - postupne ako integrujeme úplne všetky svoje aspekty vedomia Kristovho a Galaktického vedomia.

Ak sa ti dá veriť, postupuješ ďalej, máš oveľa väčšie prístupy, väčšia zodpovednosť, ako zvládaš seba ako svetlo, Seba ako Stvoriteľa - neobmedzená moc - to sa testuje, preveruje neustále, či funguješ z čistoty, integrity, posvätnosti v sebe, z pokory a mega sily a moci Lásky. PRÍSTUPY všade sú z nuly, kde je všetko - cez zmajstrovanie BYTIA (ženský princíp - iba Si Láska - všetko/všetci/nikto/nič) - prístupy ku všetkým svojim vyšším Ja vrátane prístupov ku vzostúpeným dimenziám Novej Zeme SA OTVÁRAJÚ tebou POSTUPNE ako si tak schopný obstáť -- čo sú všetko testy, maturácia, tvoje vlastné prechody portálovými pasažámi, sú to tvoje

iniciácie cez aktiváciu rôznych, všetkých typov svojho vyššieho Ja, s čím samozrejme prichádza čistenie vždy aj druhej strany mince - najprv máme prístupy len ku určitým databankám / Akašom určitých úrovní, integrujeme ich, ztelesňujeme, otvárame vyššie a vyššie Prístupy, a ak sa osvedčíme, že sa nám dá veriť, čiže fungujeme ako Svetelná Bytosť /Telo z integrity, z jednoty vedomia, zo sily a moci svetla, zo svetelného jadra centrálneo galaktického Slnka fungujeme - to je naša mega moc, čo SA BUDUJE POSTUPNE, tým prestávame fungovať ako človek z rozdelenia / z ego-separácie.. Akáše postupne zrýchlene odžívame, vynulovávame a píšeme nové ako Kolektív NOVEJ RASY - Siedmej Koreňovej rasy PARADISIEN RASY Siedmych NEBIES A FIALOVÉHO SLNKA, čo je vzostúpená fialová = vzostúpené Kristovo vedomie.

Každý sa “musí” naučiť spoľahnúť len na svoje spojenie so sebou ako so Zdrojom-vesmírom, spoľahnúť na vlastné prístupy ku všetkým informáciám, ktoré v danom momente potrebuje. Na začiatku skáčeš z útesu do neznáma, lebo si len buduješ dôveru. Ako urobíš prvý krok, osvetlí sa ti ďalší a ďalší... je to postupné... ODVAHA A MEGA STATOČNOSŤ JE ZÁKLAD, VÔĽA A SILA DUCHA (ZDROJA) V SEBE, NIE VÔĽA ČLOVEKA, NIE KONTROLA ČLOVEKA, KTORÝ SA NEZNÁMA NAJVIAC BOJÍ, MUSÍ VŠETKO VEDIEŤ A CHÁPAŤ HLAVIČKOU DOPREDU, A TAKTO TO NEFUNGUJE. 3D je opak dôvery.Najbližších 6-9-12.mesiacov je kľúčové Opustiť potápajúcu sa loď Premenou svojho tela cez Zmajstrovanie Fokusu Energie v Sebe, cez Zmajstrovanie Seba ako VedomiA - tzv. Maturácia v praxi zo ZEMSKEJ A GALAKTICKEJ ŠKOLY je tu pre všetkých naplno.. karma je cesta starej zeme, odvrátený od seba, od toho kým naozaj si, Dharma je smer Nová Zem, si V SÚLADE SO SVOJOU ESENCIOU, NA ZÁKLADE TOHO, ZASTAVUJEŠ STARÝ TOK, SMER ŽIVOTA, začínaš nový, cez rozloženie všetkého, čo v súlade nie je, buduješ odznova nové základy, na nich buduješ nový život, si prirodzene v službe už len tým, že integruješ Kódy Novej Zeme, ale nestačí to, je toho omnoho viac... DO AKEJ MIERY PODPORUJEŠ A ZDIEĽAŠ NOVÚ ZEM Z VEĽMI ČISTÉHO MIESTA V SEBE, DO TAKEJ MIERY JU Zažívaš.. do akej miery ju vieš prijať a zdieľať, znásobovať super Hojnosť Novej Zeme, ktorou SI.

Vzostupom Vedomia - aktiváciou všetkých 12 Dimenzií Seba - komplet celého svetelné telo, budovať základy pre Krištálové Plazma telo - KVITNÚCE SRDCE A VEDOMIE SOFIE MÁRIE KRISTOSA - RUŽA - KOMPLEX VYŠŠIEHO SRDCA A MYSLE - Komplex super HOJNOSTI A SUPER INTELIGENCIE VYŠŠEJ “mysle” - VEDOMIA v nás je to, čo je potrebné na TRANZIT celým telom previbrovať aspoň do druhého časového Matrixu 5D Tary, “kde” buduješ zlaté slnečné vozidlo na Vzostup.

Vyplavujú sa z tela - prezentujú sa v každého realitách naraz Všetky tiene / ego identity / Ľudské ja / telo zaniká cez VYPLAVENIE VŠETKÉHO LUNÁRNEHO Z KAŽDÉHO TELA (antikrist v každom a odvratený galaktik), lebo oko ihly - brána / vortex do Neba je dlhá Pràčka všetkých ASPEKTOV VEDOMIA NARAZ - Čistenie ľudskej, galaktickej karmy naraz vrátane karmy hojnosti a Dvojplamennej karmy - všetko je to v tele uskladnené.

PRIJÍMAME MEGA DÁVKY SOLÁRNYCH PLAZMA KÓDOV SIEDMYCH SESTIER, zatiaľ čo sa naše Slnko zjednocuje s nimi opäť ako Ôsma Slnečná Hviezda - naše slnko sa z dominantného mužského náboja premenilo na ženský a vynulovali sa polarity - JEDNOTA VEDOMIA VŠETKÝCH SLNEČNÝCH HVIEZD. Najmä Plejády a ANdromedánske aspekty nášho vedomia sú viacej ako keby MAterinskej energie avšak v jednote s mužskou. Už to NIE JE ROZDELENIE A ANI SEPARÁCIA, z ktorej vnímame, fungujeme, tvoríme..

Tým, že Božský Ženský Princíp Matky je opäť plne ukotvený - očistený ženský princíp lunarnej / ego / ľudskej matky - Božský Mužský Princíp sa rodí z nej - čo je SILA A MOC LÁSKY Teba ako ČISTÉHO SVETLA (nie teba ako človeka) - preto všade, kde bola zneužívaná moc, odovzdávaná moc von, všetky traumy okolo moci, okolo sexuality, okolo kontroly a manipulácie, okolo zrady, viny atď.. ľudstvo čelí ultimátnej zrade samých seba - zo žitia oddelene od svojho tela, srdca, zaseknuté v hlave v strachu o prežitie. Všetkým sú “do tváre” Prinašané dualitné 3D reality na Transmutáciu / TRANSCEDENCIU - ZMAJSTROVANIE FOKUSU SEBA AKO VEDOMIA-Energie je kľúčové + Zmajstrovanie vzťahu so Sebou, spojenia = jednoty so Sebou ako svetelným telom / Vedomím všetkého.


V júni 2021 sa asi milión násobne zintenzívnili procesy DETOXU TELA, ktoré sa snaží akcelerovane premieňať - Vzostúpiť - odlahčiť - zhadzovať hustotu - ak si to dovoľujeme - viac než raketovo akcelerujeme svoje procesy. Ďalej pokračujú len naše majstrovské Aspekty - My fungujúci minimálne z 5-6 Plne funkčných párov svetelnej DNA - čo koreluje s druhým a tretím časovým matrixom 5D Tary - 7D Gaii - duševné a Monádové planetárne telo Zeme.

BRÁNY LÝRY SÚ PLNE OTVORENÉ PRE VEĽKOLEPÝCH BIELYCH LEVOV SA OPÄŤ MATERIALIZOVAŤ CEZ NÁS - CEZ LYRANSKE HVIEZDNE BRÁNY 10-11-12D:

Lýra-Vega, Lýra-Aveyon, Lýra-ARaMAteNA, čo sú brány pre Kristos Avatarov a všetky ich línie Nielen Levov a Drakov.. Sú to už

časové matrixy AVATARA, ktoré položili základy pre tie Najsilovejšie Kódingy sa aktivovať a naberať formu cez nás z domén / sfér LYRANSKYCH KRÁĽOVSKÝCH DÓMOV TRINÁSTEJ ŠTRNÁSTEJ PATNÁSTEJ DIMENZIE, čo je piaty časový matrix SOLÁRNYCH KRÁĽOV - RÍŠI MATRIX VEČNÉHO KRISTOVHO SLNKA - ZLATÍ SOLÁRNI KRÁĽOVSKÍ DRACI, ANDROMEDANSKI ILUMINAČNÍ DRACI, KOZMICKÍ DUHOVÍ BIELI DRACI = všetky originálne Kristove Línie sa zjednocujú mega čisteniami krvi / krištálov a PREMENAMI VÝMENAMI ZJEDNOTENIAMI POLARÍT BODOM Nula. Toto sú doslova “božské správy”.. Nová Zem je nebeskejšia a je to to jediné, čo ostáva stáť - to, čo / tí, ktorí maju PLNE očistené základy v sebe, NAPRAVILI GEOMETRICKÚ ARCHITEKTÚRU V SEBE A TO NAJMÄ ODVRÁTENÝCH BLÍŽENCOV, čo je samotný proces Alchymickej Únie Oboch v Sebe spojený s budovaním Krídel.


Najbližších 6-9-12 mesiacov sa všetko astronomicky urýchľuje - ČÍM HLBŠIE SME PREPOJENÍ SO SEBOU V SEBE, TÝM VYŠŠIE VIBRUJEME, TÝM MENEJ EXISTUJE ČAS, tým viac predbiehame dobu - vymieňame planétu ktorú zažívame.. Ale zároveň fungujeme z ustálenosti - z nuly - čas plynie inak - pomaly a rýchlo zároveň. Zastavili sme starnutie, zrýchlili sme regeneráciu / obnovu = budovanie svetelného tela cez zmajstrovanie práce s kódmi / s vedomím / s energiou.. Tí, ktorí sú na vzostupnej osi sa raketovo odlučujú “od zvyšku, ktorý váha, ktorý sa ešte hrá “posledné hry”, je príliš rozptýlený vonkajšom (egom).. kto je pánom tvojej mysle?

Tvoja HĹBKA PREPOJENIA určuje všetko, URČUJE VÝŠKU frekvencií, na ktorých VIBRUJEŠ A ÚROVNE VEDOMIA a bytia seba, ktorého zažívaš.. V 3D sme sme obmedzili len na jednu dimenziu, na jeden, maximálne dva typy realít. My operujeme z Neobmedzeného množstva realít, z neobmedzeného množstva možností a dvere ku tým možnostiam otvárame MY. Čím vyššie vibruješ, tým menej existuje rozdelenie času, čas plynie úplne inak, vieš ako pracovať s časom, je to zábava, všetky rozdelenia sú preč - nula rozdelní a oddelení - nula človeka a nula ľudského typu pamätania si, vedenia, myslenia si, nula ľudských typov potrieb a prázdnoty, nula nedostatkov, nedostatočnosti.. Nula problémov a komplikácii, keď si ako človek už nestojíš v ceste, to je každého jediný limit, bariéra, obmedzenie - ľudská obmedzená mentalita pozemšťana...ako 3D človek Funfujeme z obmedzenosti Zdroja v sebe, čo je nie je pravý Zdroj tak či tak...


Čas a priestor nie sú obmedzenie, nič nie je, lebo 3D človek sa rozpustil = nula obmedzení na svojej slobodnej nekonečnej hojnej esencii..

Frekvenčný Súboj Hlavy a Srdca (tela) zaniká, už nie je možný..

Celé telo Je univerzálne srdce - komplex hviezdnych brán - celé telosa stáva tlčúcim, pulzujúcim mega portálom - SRDCE A MOZOG / Myseľ sa ZLUČUJÚ NA TEJ ISTEJ FREKVENCII NEKONEČNA, čo ako človek sme fungovali z úplnej separácie / boja hlavy - srdca/tela, hlava ovládala telo.. toto je iná existencia - tvoje svetelné telo je vo vedení.. Vedomie Zdroja - Svetla je vo vedení, ak si to dovolíš..

Ak nie, nedovoluješ si vzostup.. účel každého človeka - 3D aspekt je znemožniť vzostup za každú cenu..prestáva mať moc, kontrolu, a preto sa navyšujú tlaky, TESTY A TAKTIKY “ego strany”, aby sa ešte nakŕmila, zachránila, dokzála si svoju moc..

Zaseknutie v hlave v nejakých domnienkach / dojmoch je tiež “veľký metálny blok”, ktorým sa držíme na krátkom vodítku vo fantáziách ega..


Kde sa všade si si uplietol na seba bič, ťaháš kríž utpriteľa, ktorý uniká a bojuje zároveň, kde hľadáš komu dať vinu a dať ho/ju na kríž, kde všade si na obojku a vodítku svojho ega/masiek/ľudských identít / lipnutí / potrieb / závisenia - závislostí ? Sloboda - plná voľnosť - plne otvorené srdce - Tok zvnútra von - Jedno vedomie tu a teraz - Nová Zem je teraz integráciou všetkých evolučných štádií Zeme/ Seba.

Bič na seba - podvedomé porovnávanie sa s ostatnými, súdenie sa, vinenie sa, robenie niečoho z povinnosti, aby si vyhovel... Ako sloník sme vyrastali priviazaní na Strom, avšak sme ho prerástli - Slon je väčší ako Strom, nemusí byť priviazaný k tomu stromu, avšak je.. loajalita, strach to opustiť, ale cez čelenie tomu, unikať nie je možné, ani upriamovať pozornosť na iné.. ponorenie sa priamo do Jadra bolesti, zranení, je to dlhý proces, ale v týchto frekvenciách je veľmi podporovaný.. Práveže akýkoľvek únik od seba podporovaný vôbec nie je, preto v starej Zemi to prituhuje, podmienky sú tvrdšie.. ak musia byť, ak si to tak kolektívy volia zažiť.. Zažívame to, čo si volíme a dovoľujeme zažiť, čo si voláme do svojich realít.. Všetko je mega cenný zážitok učenia sa ako čo funguje, pochopenia Seba a druhých, všetko je mega test zároveň a príležitosť opäť niečo prečistiť, presiahnuť, aktivovať nové kódy vyšších realít, alebo ak sme nepochopili, točíme sa v tom istom, nabudúce to pritvrdí... Vždy čistíme ako keby to isté, ale z iných úrovní Vedomia, prenikáme len hlbšie..

Na globálnej úrovni sme vošli do čistení ultimátnej zrady samého seba, vodenie za nos samého seba, lebo je to zvyk, je ľahšie unikať a pýtať sa druhých, “čo mám, nemám robiť”, keď hlboko vnútri Vieš, keď Ty si vieš odpovedať na svoje otázky ak sa uvolníš do seba, dovoIíš odpovede / informácie, aby ti prišli, len vesmír s tebou nekomunikuje lineárne a tak, ako by si to človek predstavoval. “okrádanie sa o Hojnosť Lásky, Života, Darov vo všetkom“ - okrádanie sa o Novú Zem, “ochudobňovania sa” - to môžeme len my sami si ubližovať tým, že nie sme v sile a v moci Svetla/Lásky/ Stvoriteľa.

OBLASŤ SRDCA VPREDU-VZADU AVŠAK PRAMENÍ TO Z KOREŇA - zo zskladov v sebe, ktoré sú vo vzťahu so Sebou.


Žitie zo všetkých aspektov Vedomia Seba, zo všetkých dimenzií Seba, zo všetkých Existencií naraz teraz je žitie Hojnosti našej multidimenzionálnej existencie - keď cez tvoje telo prúdi viac a viac SOLÁRNA ENERGIA - ZDROJOVÁ ESENCIA - Božský tok života - nektár - TELO SA OŽIVUJE, LEBO VEDOMIE SA OŽIVILO… Vedomie Tela - ožívaš ako všetci a všetko naraz v tvojom tele to cítiš, žiješ, všetko je to vnútorný zážitok a cesta.. Cítiš, kde všade si sa energeticky zmenšoval a prečo (zo strachu), kde všade si si nedovolil Seba ako Všetko a Všetkých naplno...

Naša veľkosť duch je nekonečná a z tohto poznania, zažítku Seba ako Večné Nesmrteľné vedomie fungujeme, žijeme, tvoríme...Už žiadne výhovorky, žiadne váhanie, spochybňovanie, Gaia vnútri-vonku dáva stopky, uvoľňuje tlaky rôznymi spôsobmi... Každý má možnosť žiť čistú extázu prirodzene, organicky, bez závisenia od niečoho, niekoho zvonka..

Žitie radosti a extáze z expresie Seba naplno vo všetkých dimenziách / rovinách Vedomia a Bytia Seba - zažívanie svojich vzostúpených aspektov vedomia úplnou kontinuálnou premenou - zmenou - výmenou architektúry Tela - planetárneho a hviezdneho Tela kontinuálnou transmutáciou všetkého, čo je nie je v súlade so Vzostúpenou Novou Zemou.. od hlbokých základov meníš svoje “bežné zaužívané fungovanie, vnímanie všetkého vrátane Seba a transmutácie v sebe, vo svojom živote toho, čo nikdy láska nebola - Nulová tolerancia toho, čo nie je 5D +

si každý vyberá na svojej úrovni kedy zároveň predstavuje Inú Planétu a svojou prezenciou zdieľa portály a mosty do Iných vyšších dimenzií.. Osvetľujeme všetky “svoje pokrivené predstavy, seba-klamy, otrocké príbehy mentality obete, nedostatku” - Používame svoje svetlo na osvetlenie a hlboký prienik do všetkého, čo bolo neosvetlené alebo menej osvetlené V SEBE. Svetlo / Nová Zem tu nie sú ako únik od svojej / kolektívnej a globálnej odvrátenosti 3D systémov, presvedčení, “smerníc, pravidiel, noriem bytia - žitia - správania sa”. Učíme sa používať svoje vlastné svetlo, ktoré sme tak dlho zatláčali až sme ho zminimalizovali na mini Plamienok (duše) Na postupné vyslobodzovanie sa z vlastne vytvoreného tieňového mentálneho 3D väzenia vlastných seba limitujúcich, potláčajúcich systémov presvedčení podporujúce len závisenie a závislosti.. Učíme sa cítiť a spoznávať naplno svoje svetelné telo s ktorým sa zjednocujeme cez hlboké čistenie emočného, mentálneho, fyzického tela. To je tá skutočná svetelná inteligencia, ktorá vie a ktorá dokáže opraviť a zaceliť všetku škodu napáchanej na každého svetelnej Kristovej slnečnej DNA - krv a genetika zakladateľov - originálnych stvoriteľských Kristos rás.

Ako Nová Zem Žijeme opäť Naplno Veľkoleposť, Nekonečnosť, Večnosť, Hojnosť toho kým Sme Vo Svojej Podstate.. Veľkomocnosť svojho Ducha zo zjednoteného stavu vedomia VNÚTRI odkiaľ pramení naša slovami neopísateľná sila a Moc Tvorcu ~ Alchymistu ~ ŽIJEME PRIESTOR NOVEJ ZEME ZVNÚTRA VON, lebo sme si ho vybudovali, učíme sa ako to udržiavať, aktualizovať, ako všetko naozaj funguje a učíme sa hovoriť Nie všetkým “ľudským typom hrám na získanie niečoho”.. Neopakujeme sa po ničom a po nikom - napotrebujene mať to isté alebo podobné ako ostatní alebo byť takí, ako sú ostatní - nezdielame také isté ani podobné “ako ostatní” keď sme NAŠLI - SPOJAZDNILI SVOJU UNIKÁTNOSŤ V ZDIELANÍ A KOMUNIKOVANÍ TOHO ISTÉHO ZDROJA VEDOMIA-Svetla v každom cez seba.. (základ hojnosti) “Cez Vzostup vedomia začíname” Vzostup tela - je masívne nekončiace sa premeny cez ultra čistky a nekončiace odhľačovanie ~ BUDUJEME SI SVOJE PÔVODNÉ UNIVERZÁLNE TELO ORIGINÁLNYCH ZAKLADATEĽSKÝCH KRISTOS SLNEČNÝCH HVIEZDNYCH RÁS (Avatar prototyp). VZOSTUP JE TRANSCEDENCIA STARÝCH NORIEM - Smerníc - Pravidiel 3D Života - krabíc seba-limitujúcich presvedčení a obmedzení na vlastnej hojnosti, sile, moci, veľkoleposti svojej Esencie - do 3D krabíc sa nezmestíme, sme tu na ich presah - spálenie - BYTIE NOVÝMI DVERAMI ÚPLNE INÝCH MOŽNOSTÍ A CIEST - Sme tu na BYTIE mega Zmenou, RESETOM, Okom Búrky a Búrkou zároveň, Na Bytie SEBOU - SVETELNOU HVIEZDNOU Slnečnou BYTOSŤOU, NOVOU ZEMOU, A NIE NA POKRAČOVANIE V AKCEPTÁCII 3D spôsobov a štýlov fungovania, žitia, vnímania.. Učíme sa najprv BYŤ SO SEBOU, aby sme mohli byť Sebou - mega proces odomýkania všetkej pamäti - VEDOMIA SEBA - zmajstrovávaš svoje Bytie Sebou, Dekonštruuješ všetky 3D základy zvúntra von, buduješ si všetko Nové cez Svetelné kódy Novej Zeme - BUDUJEŠ SI SVOJE PÔVODNÉ MEGA TELO UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA JEDNOTY SLNKA - VŠETKÝCH HVIEZD - Buduješ si rôzne typy krídel, všetky časti sveteného tela, ktoré zanikli, opravuješ všetkú škodu, ktorú si si spôsoboval za eóny rokov cez PRÁCU SO SVOJIM SVETLOM - svetelnou krištáľovou DNA - cez kódy / zvukové / svetelné / krištálové / slnečné plazma Vedomie-Telo. PRESAHUJEME 3D (2D) cez 4D - nezmestíme sa do týchto dimenzií cez ich Plnú Integráciu - SEBA PRIJATIE SEBA AKO ČLOVEKA, svojej človečiny (ego), úplne všetkých svojich strán MINCE - ZJEDNOCOVANIE sa - presahuješ svoju obmedzenosť a všetky 3D ego-separačné mentality nedostatku & kompenzácie si svojho nedostatku zvonka (strach zo seba, odmietanie seba). Nesnažíme sa už zapadnúť, vyhovieť, aby sme boli prijatí a ocenení, sme príliš veľkí na obmedzené 3D fungovanie, ktoré nikdy v súlade nebolo.. Nesnažíme sa už zmenšiť, nasadiť si masky, radšej nebyť sebou, radšej sa nevyjadriť, aby sme sa cítili v komforte a bezpečí (ilúzia komfortu a bezpečia).. Celá Populácia je v krku - vyjadriť sa nahlas ako sila a moc svetla. Všade, kde sa zneužívala moc, akceptovalo sa menej, všade, kde duša sa zapredala, uprednostili sa peniaze, matéria, kde sa kompromitovalo seba na úrovni duše, kde si ľudstvo nechalo šliapať po sebe, kde si nechalo skákať po hlave... cítenie sa menej... toľko hnevu, zášte, nenávisti, závisti globálne ide von a pôjde, lebo to je centrum moci - solaru - podbruška, celý spodok... Bola to moc 3D aspektu vedomia (človeka), nie sila a moc Lásky..


Povedať Nie nespočetne veľa krát dovtedy, kým už nemáš len Novú Zem vo svojich realitách.. trpezlivosť, odvaha, odhodlanosť, vytrvalosť, vnútorná jednota, sila, sloboda, hojnosť v sebe - naše krídla a plne expandované srdce sú naše gule - mega sila.. Nehrajuškáme sa s tým, čo je štýl starej Zeme. Staré Ľudstvo zaniká, ako prestáva byť kŕmené a vyživované vnútri a vonku.. Čím menej má nad tebou moc tvoj vlastný ego aspekt, tým viac si slobodný. Keď žiješ ako Nová Zem, žiješ z iných dimenzií vo svojich realitách.. Tvoje zážitky sú iní, tvoj svet je iný, si pánom svojich realít, ale z pozície Majstra tvoriteľa. Ty určuješ tón svojim realitám, potom ti príde 3D aspekt a otestuje ťa do akej miery dokážeš zmajstrovať všetko ako Vyššie Ja. Do akej miery si naozaj slobodný... Do akej miery si ceníš svätý pokoj, z ktorého funguješ..


ROZ-OPÚŠŤAME 3D telo starej zeme starého typu vedomia / človeka cez 4D - svetelné telo sa buduje, robí pre nás všetkú prácu, ale človek musí byť “preč z cesty” (hlava).. FYZICKÉ TELO BOLO PRÍLIŠ VIBRAČNE NÍZKO U KAŽDÉHO.. TRVÁ TO NEŽ SA NAUČÍME FUNGOVAŤ ZO STAVOV VEDOMIA Z KTORÝCH AKO ČLOVEK NIE SME SCHOPNÍ FUNGOVAŤ. DOSIAHNUTIE super expandovaných VZOSTÚPENÝCH STAVOV VEDOMIA CEZ UVOĽNENIE SA DO SEBA A TOHO KÝM UŽ SI, A KDE UŽ SI - CEZ Udržiavanie vysokých vibračných frekvencii Novej Zeme CELOTELO VO SVOJICH REALITÁCH JE ZÁKLAD MAJSTROVSTVA ALCHÝMIE a premeny seba, svojho fyzična, svojich realít na Novú Zem - transmutácia realít, vyzdvihnutie všetkého do oveľa vyších rovín interakcií je naša superschopnosť - len tak “sa sťahuješ do Novej Zeme - keď ňou si celým telom”, vtedy ju plne projektuješ / vysielaš jej kódy - TVORÍŠ JU SVOJOU ENERGIOU. VYBERÁŠ SI OPAK 3D - VYBERÁŠ SI SEBA ako novšiu vyššiu verziu nonstop každý moment, tvoje srdce, svetlo vedie, to cítiš, si v toku, v jednoduchej božskej harmónii,

tak si otváraš viac nových dverí do Super Hojnosti Novej Zeme, ale to je “Iba začiatok” - nevyberáš si už svoje staré ego aspekty a hrať tie hry - všetky budeš mať vo svojich realitách Na transmutáciu / testy / ďalšie hlbšie čistenia. 3D ti samo z realít neodíde - ty to máš zmajstrovať, tvoriť si všetko to, čo už nepadne cez svoju kompletnú prerábku svojich základov a doslova cez mnohé výmeny života “v tomto jednom”..

Žijeme Aplikované Vedomie Seba v Praxi ~ Novú Zem, Vzostup & vlastnú Multidimenzionalitu v Praxi ~ zmajstrované fyzično a to je to, čo dlho nechápeme.. ako aplikovať všetko do praxe lebo tak veľmi sme sa stratili v oddelení od Seba ako od Zdroja, kde sa žije z ego ilúzii a domnienok o všetkom.

TVOJE svetelné VEDOMIE-TELO ťa vypne od všetkého, čo nie je v súlade. NULOVÁ TOLERANCIA So strácaním energie na to, čo je 3D-4D. Ľudská hlava - mozog - telo nefungujú od 5D plus lebo nie sú na to stavané. Preto sa premieňa všetko super rýchlosťou a každý sa učí SÁM SO SEBOU AKO VLASTNE FUNGUJEME. Naše svetelné telo vedie, zapne ťa a vypne.. Všetko je úplne iné riadené aktuálnymi kozmickými frekvenciami Novej Zeme podľa nich funguješ, tvoríš.. TOTO NIE JE LINEÁRNE FUNGOVANIE, zabudni na ľudský kalendár/čas/prácu/vzťahy.. nič z toho nie je aplikovateľné. Tu nefunguje tvoj 3D aspekt..ten je vypnutý. To sa učí zmajstrovávať svojou praxou - tvoj zážitok je tvoj učiteľ a tvoj život je vzostupná škola.. Keď necháš svoje čisté univerzálne srdce viesť ~ máš počúvať iba seba - vnútorné vedenie aplikovať do praxe, tak tvoríš všetko Nové a to, čo už nepadne. ROZBIEHAŠ SI HOJNOSŤ NOVEJ ZEME, čo “s tou ľudskou nemá nič spoločné”.. ZNÁSOBUJEŠ HOJNOSŤOU, KTOROU SI VO SVOJEJ PODSTATE.

Jediný Dlh je Dlh Seba sebe.. DLH SVÄTÉHO POKOJA A POCITU naplnenia v sebe, DOMOVA V SEBE NA NEZAPLATENIE. Z tohto stavu fungujeme - preplnený pohár je priorita, inak nemáme z čoho zdieľať z čistého miesta v sebe bez háčikov..

Nikto ti zvonka ti nič nedlhuje a ani ti nemôže / nemá nič kompenzovať ~ to je podpora väzenskej mentality bezmoci a nedostatku ~ DLH VYSLOBODENIA SEBA Z PAZÚROV VLASTNÉHO EGA / nevedomia - prestávaš byť poskok svojho človeka.. Rozoznať, čo je krmivo pre ego, prestať s tým.. vyhladovanie beštie... je to postupný proces odvykačky doslova..

Ten paradox je ten, že ako 3D človek sme žili v anti-humánnosti, nemali sme šajnu.. Bol to anti-život..

Preto postupne Nachádzame svoju humánnosť a tzv. Morálny kompas, ktorým sa riadime, lebo celé 3D fungovanie je nehumánny komplexný systém a ničivé spôsoby fungovania a žitia - kontinuálny mega deprograming svojich krištálov a nastavení je pointa vzostupu.. učenie sa Seba ako Energie - Seba ako Svetelné Telo..ako človek sme zvyknutí na nesústreďovanie sa na podstatné.. Sme zvyknutí

len mrhať energiou na podporu toho, čo je 3D, sme zvyknutí “Nebyť sebou, lebo nemáme šajnu, sme tvrdo presvedčení o všetkom že vieme/myslíme si”.. toto treba prelomiť a učiť sa hospodáriť so Sebou so svojim svetlom / energiou cez Prácu so Sebou ako so Svetelným Telom Si ako Jedna Jednotka - to je každého budúcnosť teraz.. úplne vymeniť matrix, ktorý žiješ dekonštrukciou, rekonštrukciou..


Bohatý Si, Keď si Nepotrebuješ Zapĺňať Svoj Pohár Zvonka, Keď si už nekompenzuješ Nedostatky, Nemáš už Ľudské typy Otázok, potrieb a túžob, presiahol si Človeka a Úplne Predbehol Dobu. Si tu Na BYTIE INOU ZEMOU ♥︎ na Bytie Sebou

Vzostup si treba DOVOLIŤ cez Dovolenie Si úplného ZOSTUPU Do pekla ktoré sa nevedome žilo a dovolenie si plného Kolapsu toho, čo nikdy nebolo v Súlade s tým, kým naozaj Si. (Všetko bol klam a ilúzia - bolestné pre ego sa pustiť).. Je to dlhodobý proces Vymieňania kódov starej Zeme za kódy Vzostupného Matrixu Novej Zeme.

Si Slobodný, keď nepotrebuješ byť následovaný, sledovaný, keď nepotrebuješ ty následovať nikoho, lebo si VŠETKO NAŠIEL VNÚTRI A Z TOHO SLADKÉHO GRÁLOVÉHO NEKTÁRU Toku ŽIVOTA TVORÍŠ SVOJE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO ~ kódy kráľov a kódy božskej alchýmie - hojnosti - Zem ani život sa nevlastní, nekupuje a nepredáva. Nová Zem je KOLEKTÍVNE BOHASTVO PRAVEJ RAJSKEJ ZÁHRADY, kde sa spájame ako ZDROJE KTORÉ MAJÚ PRÍSTUPY KU VŠETKÉMU A UŽ NESTRÁCAJÚ, nezneužívajú nič .. Majstri opravári, budovatelia - aktivujeme a integrujeme len viac svetla & kódov, procesujeme a transmitujeme - aplikujeme ich.. “toto nie je pre človeka a ľudské telo”, preto sa to počas vzostupného okna presahuje OTVORENÍM A SPOJAZDNENIM CELÉHO PORTÁLOVEHO MULITIDIMENZIONÁLNEHO SYSTÉMU HVIEZDNYCH BRÁN UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA A TELA V SEBE VĎAKA ČOMU OPÚŠŤAŠ 3D matrix a ukotvuješ sa celým telom v 5D Tare a to je začiatok vzostupu na fyzickej úrovni, kde si buduješ komplet celé svoje pôvodné univerzálne telo - fičíš z Božského internetu - zo stavov Super Vedomia - naviguješ v danom momente ~ tanec na hudbu Sfér - Frekvencie Novej Zeme..

Zostup - rozklad - pád a kolaps - zobudenie sa v pekle si treba dovoliť naplno - jadro ľudstva a jeho utrpenia na kríži Zamotaného vo falošných identitách.. inak si VZOSTUP CEZ SVOJU OBNOVU, regeneráciu svetelného krištáľového plazma solar tela NEMÔŽEME DOVOLIŤ - stojí ťa všetko a oveľa viac.. Keď si dovolíš precitnúť úplne v jadre krízy vedomia, kritického nedostatku Seba ako Zdroja a chronického odmietania Seba....Podvýživa životnou energiou a životnou silou, ktorá je odovzdávaná do kŕmenia čiernej nenásytnej diery. Keď zistíš, že všetci Galaktici sú v ľudstve. Ľudstvo si odohráva úplne všetky svoje Galaktické aspekty Kristove a božské aspekty vedomia zdroja, čo nedokáže rozoznať, keď funguje v 3D úrovni vedomia.. “rybičky chytené na háčikoch”.. “myši v pasci” vlastného nevedomia. Vlastne vytvorené závoje, bariéry, blokády si treba dovoliť rozpustiť. Dať si potvrdenie Byť Sebou. To sú tie jediné bloky na vlastnej super hojnosti Novej Zeme..

Keď začínaš vidieť za všetky závoje, ktoré si si sám vytvoril ako ego bariéry (ochrany), aby si nevidel za 3D ilúziu ďalej, aby si sa v nej strácal - sebou zvolená hra, scenáre, príbehy.. to si tiež treba dovoliť dovoliť plne vidieť, počuť, cítiť a vedieť - integrovať to, čomu sa tak dlho urputne vyhýbalo, od čoho sa tak dlho unikalo. Keď si dovolíš vidieť cez prepojenie svojho srdca a mozgu ako jeden komplex Božskej inteligencie a vyššieho vedenia a poznania spolu s komplexom vyššieho srdca univerzálnej lásky a tej skutočnej mega hojnosti, tak naozaj Vidîš a vieš rozoznať rozdiel medzi organickými kódmi tvorcu - čo je skutočná Nová Zem - ŽIVOT a neorganickými kódmi tvorcu - čo je stará 3D ego tiene - zem - “akože život” na povrchu, ale je to klam, ľudská hra, ilúzia, je podpora smrti - deštrukčnÿm spôsobom žitia - ego/človek podvedome vidí hrozbu vo všetkom, a to najmä vo svojom vlastnom svetle. Vnímanie človeka je - “je to proti mne, musím bojovať, snažiť sa atď..že všetko je ťažké” absolútne nechápajúc, ako si všetko Sám tvorí a spolupodieľa sa na kolektívom - globalnom dianí.. Na základe extrémnych zážitkov, rozdielov precítenia si doslova extrémnych rozdielov a polaritných opozít sa učíme najviac. Naša energia komunikuje nonstop - všetko komunikuje nonstop.. ide o to, či sme tak úplne prítomní a prepojení čiže pri vedomí, že si uvedomujeme všetku tú komunikáciu, ktorá sa neustále deje a prebieha na Multidimenzionálnej úrovni. Žiadny iný Galaktici nie sú - všetci sú tu a teraz premietajúce sa cez ľudstvo - všetky bytosti v jednej jedna vo všetkých. A z tohto stavu super uvedomovania si toho kým si úplne žiješ. To sa volá žitie aplikovaného super vedomia seba do praxe, to sa volá žitie novej zeme v praxi. Naše vzostúpené Ja Nove Zeme sa nám snaží ukázať kým sme, aké sú naše potenciáli a kapacity a kde všade sme otrokom poskokom svojho malého najnižšieho ja, ktoré by chcelo byť to najväčšie, najdôležitejšie ja. A to to treba rozoznať rozpoznať a vibrácií inak. V každom momente si vyberáš tvoriť ako tvoj vyšší aspekt, ako tvoja vyššia ľahšia svetelnejšia ľahšia verzia Novej Zeme. Tak hovoríš áno sebe ako novej zemi, a tak hovoríš Nie sebe ako starej zemi.

Je tu KONTINUÁLNE obdobie tých najväčších chytákov a pascí do kedy 3D ešte existuje v ľuďoch... Či zareaguješ, či sa budeš správaš ako tvoje staré 3D aspekty alebo už nie. Či dokážeš rozoznať rozdiel medzi kódmi novej zeme a kódmi starej zeme. To sú diametrálne odlišné energie a reality, ktoré zažívame. 


Krásny čas Milé Crystal Indigo Star seeds Plný mega integrácii kódov tejtov poslednej pasáže.. .. sám si každý odomýka zlatu bránu Bohov Domov cez srdce... to je aj spôsob “robenia si” týchto procesov hladšími, ale na to musí prekonať akúkoľvek zóna ľudského komfortu.Viac ku dianiu na nadchádzajúce super kľúčové mesiace môžete nájsť v predchádzajúcom článku a u seba vnútri :)


S úctou

ARaMAteNA


Link na video:1,579 views

コメント


bottom of page