top of page

Žitie StvoriteľskýchSvetelných Kódov Vedomia Novej Zeme Univerzálnej Lásky a Informácií Naplno cez..

Updated: Mar 21, 2021

..cez Jednotu a Súlad s Frekvenciami - s Hudbou Vzostúpenej Zeme...cez ich ukotvovanie, integráciu, aplikáciu do praxe, do svojej Tvorby. Tvoríme Reality, nové systémy fungovania, vzťahy Novej Zeme od úplnej nuly na základe používania BUDOVATEĽSKÝCH Kódov Tvorcu - pretvárame všetko počínajúc svojim telom cez kontinuálnu dekonštrukciu starých výtvorov-konštruktov z obmedzených stavov vedomia, cez kontinuálne vymazávanie Akášu - rekalibrácia bodom Nula.


Lúče Kozmického srdca Aktivujú najčistejšiu lásku v nás, ale zároveň aj všetko to, čo ňou nie je..


Frekvencie Novej Zeme Čistej Univerzálnej Lásky a Informácií máme uplatňovať do praxe - Poznatky, avšak toto ľudský aspekt vedomia netuší, nemá na to výbavu, ale svetelná BYTosť v nás áno.. Obyvateľ-Tvoriteľ Novej Zeme nie je človek... Je to R-EVOLÚCIA VEDOMIA cez SRDCE, návrat do lásky - absolútna - zdieľania z čistoty a hĺbky našej Duše.. je to pochopenie, že Vedomie Novej Zeme - Telo Novej Zeme je Tvorené posvätným Kristovym, Galaktickým a Zdrojovým-Božským Typom vedomia - Nová Zem je tvorená všetkými typmi energií a aspektmi vedomia opäť ako Jedno vedomie. Hviezdne národy, Hviezdni AN Noví Ľudia - Kristove svetelné zjednotené bytosti Hviezd, Galaxií sú každého budúce aspekty, ktoré musí každý jeden integrovať a prečistiť všetky ich tzv. odvrátené ego strany a ďalej pokračovať ako Žijúce Kozmické Lúče Svetla doslova.. Telo Novej zeme už nie je tieňové telo bolesti vytvorené z nedostatku Seba ako Lásky a Vedomia.. Svetelné Kódy sú kódy Lásky, Svetelné Telo je výtvorom Univerzálnej Čistej Lásky Zdroja. Univerzálna Láska nezávisí od fyzického dotyku, nezávisí od splynutia orgánov. Je to naše vlastné splynutie so Sebou v Sebe ako s úplne všetkým Vedomím - JEDNOTA všetkých našich aspektov a častí, jednota všetkých našich existencií. Extáza z návratu Domov v Sebe a iba z Bytia Zdrojom Svetla najprv.
Stará Zem je výtvor Neslobody, NEjednoty - dualitného konfliktu - súboja opozít tzv. svetla a tmy, ženy a muža tvoriace tretí nerovnovážny výtvor (dieťa).. Stará Zem je výtvorom všetkých nerovnováh aspektov vedomia, ktoré zašli do úplných extrémov - nevedomá tvorba pekla - používam toto slovo pre opísanie pocitu. Stará Zem je tvorená 3D aspektom vedomia - človekom, ktorý netuší a nedokáže pochopiť kým je, teda to nedokáže využiť v prospech svetla z veľmi čistého miesta v sebe.. Presah zvyku myslenia si toho kým som a čo je láska, vedomie.. presah zvyku Bytia Človekom a tvorby utrpenia a závislosti na tom - cez dekonštrukciu kríža vo svojom vlastnom tele, ktoré je výtvorom kontroly a potláčania vlastného svetla - vedomia - svetelnej, Krištáľovej DNA. Symbolicky: ukrižovávanie vlastného Krista netušiac, čo je Krištáľové-Kristove vedomie, Galaktické a Zdrojové Vedomie.. toto bolo a stále je najviac prekrútené a zneužité na Bytí v ego-ľudskej moci. Preto aj téma Novej Zeme bola kolektívmi tretej a štvrtej dimenzie znehodnotená, pretože zdieľajú o nej tí, ktorí stále fungujú z 3D základov v sebe, nežijú ju, ale rozprávajú o nej..

Lineárnosť a Mentalita človeka, stárnutie a chorľavenie je dôsledkom nahratého programu Nedostatku SEBA ako ZDROJA všetkého VEDOMIA, Informácií, SVETLA, LÁSKY, VÝŽIVY, Seba Ako DOMOVA. Ľudské planetárne 3D telo je tieňové telo 3D Padnutej Tieňovej Zeme, galaktického väzenia, kde si odohrávajú všetky rasy cez ľudstvo všetky svoje najväčšie nerovnováhy - je to neustály súboj duality - tyran a obeť - utrpiteľ a ten, čo je v moci.. je každým vybratá hra a zážitok, s ktorým môže kedykoľvek skoncovať a vyslobodiť sa.. je to postupný proces dekonštrukcie Kríža a 3D systémov presvedčení a systémov akože podpory v sebe - tie vonku. Ľudské, planetárne 3D telo je plné potlačenej emočnej bolesti - zamrznutej životnej sily life force - o tom sú rany a ego, ktoré ich stráži, aby sa ku nim nepreniklo.. Stará Zem je hra na lásku, jej úplné opaky, 3D človeku záleží na tom, čo vôbec nie je podstatné na úrovni Vedomia, na úrovni Duše. Na úrovni Vedomia Novej Zeme - všetká hodnota je na energii, na vedomí, na svetelnom tele, na kvantových domovských vysokých stavov vedomia odrážaných v BYTÍ a v tvorbe žitia, priority a hodnota je na čistote, láske, na jednote vedomia, na Integrite - stavy, z ktorých tvoríme Geniálne projekty a nové systémy podpory Novej Zeme a globálne galaktické spoločnosti, civilizácie - Hviezdne Národy, Hviezdni Noví Ľudia, ktorých Kódy a základy sú v našom svetelnom tele. TO JE BUDÚCNOSŤ tu a teraz, všetko ostatné padá.. Presah - Transcendencia Človeka a jeho mentalít, spôsobov tvorby žitia a fungovania, lebo to všetko je v súlade s egom, nie so svetelným telom..


Frekvencie Novej Zeme, ktoré prepisujú našu DNA cez aktiváciu Svetelnej DNA Svetelného Tela aktiváciami širokej škály kódov, sú kódy

Vedomia Krista, Galaktika, Zdroja aktivujúce naše Gama Svetelné Telo, Krištáľové-Kristove, Galaktické Plazma Slnečné Dúhové Diamantové Hviezdne Svetelné telo.

Aktuálne Jemné, nežné, láskyplné a super Silové a veľmi Hĺbkové frekvencie Kristovych & diamantových kódov, solárnej plazmy a gama frekvencií, ktoré sa striedajú spôsobujúce neustále väčšie a väčšie zmeny v elektro-magnetizme a prepólovávaní, spôsobujúce:

Vybieľovanie, Vynulovávanie/Resety a Aktualizácie naraz, Super Prerábky Tela a všetkých realít, vzťahov prešli len do vyššej roviny “čistky”. “Laťka sa rekordne slovami neopísatelne rýchlo navyšuje, stará sa o to hlasnejšia, mocnejšia” Hudba Novej Vzostúpenej Zeme”, že ukazuje, čo / kto je s ňou v súlade a čo / kto nie.. Zaplavujú nás lúče najčistejšej formy Lásky - UNIverzálnej (Kristovej) Lásky ako našej zdrojovej Esencie, ktorá nedovoľuje (už) nevidieť, neprijať, neprecítiť a neintegrovať to, čo ňou nie je.. Ktorá nedovoľuje pokračovať v akomkoľvek “sebazavádzaní, sebaklamaní sa a sebasabotovaní sa”. Vždy pred rovnodennosťami a slnovratmi “prichádzajú na pretras veľmi intezívne” mnohé situácie, najmä tie vzťahové a komunikačné.. ukazujú sa mnohé nerovnováhy naraz (tiene, rany, bolesti - zamrznutá energia), kde sa “blokujeme” a prečo.. Ak si to dovolíme, môžu to byť-Sú to “mega vyslobodzujúce pasáže” a Hviezdne brány vedomia, “pračky svojho a kolektívneho špinavého prádla” za všetky svoje existencie naraz. Na úrovni vedomia MÁME VŠETKY TYPY EXISTENCIÍ, všetky čistíme, integrujeme, zjednocujeme opäť do JEDNEJ - JEDNOTA VEDOMIA všetkých existencií naraz.

Marcová pasáž je pasáž vzťahov, Kozmickeho Kristovho Srdca, Vedomia.. (Viď predošlé články).. Na druhú stranu “máme” vychádzať opäť viac nahí,transparetnejší, ľahší a slobodnejší, viacej Sebou. Do Dimenzií Novej Zeme prechádzame NAPLNO A NASTÁLO cez previbrovanie tela, odľahčovanie a neustále premeny tela na viac éterické svetelné plazma krištáľové diamantové dúhové telo a cez plný návrat našej hviezdnej Pamäte, ako Zjednotená Bytosť svetla, vedomia všetkých hviezd, Slniek a galaxií.. je to úroveň vedomia, z ktorej fungujeme a “vibračný stav nášho tela”.. Krištálová čistota, jasnosť, priezračnosť.. PRESIAHLI SME VŠETKY TYPY ĽUDSKÝCH POTRIEB, rozmýšľania, bytia a robenia z hlavy odpojení od zvyšku (tela), Vzťahov, My sme všetko pre seba, v sebe sme všetko našli, čiže sme schopní zdieľať seba ako lásku, ktorá zdieľa možnosť krídel / osvietenia / osvetlenia/ slobody/ pozdvihnutia s poukázaním toho, čo nie je v súlade..

Pred a počas týchto masívnych pasáží, ktoré nás zaplavujú fotonovým svetlom / Kristove svetlo / čistou univerzálnou zdrojovou láskou/ solárnou plazmou aktivujúce tolko nových svetelných kódov VEDOMIA NOVEJ ZEME

sú nám predkladané oveľa väčšie skúšky, pasce, návnady, či sa chytíme a zareagujeme po starom z oddelenia sa od seba, “teda z hlavičky”/ z ľudského aspektu vedomia / 3D vedomia, namiesto z hlbokého prepojenia sa so Sebou cez plne otvorné srdce-vedomie (srdce-šišinka), sme v jednote s telom. Sú to masívne pasáže “smrti ega”, čo je ľudský aspekt vedomia (človek), teda 3D aspekt vedomia fungujúci z mentality človeka. Naše prístupy, nastavenia a reakcie / energetické odpovede na situácie URČUJÚ NÁŠ ZÁŽITOK. Sú to len väčšie VÝZVY PRE ĽUDSTVO A ĽUDSKÉ TELO, pretože “na druhú stranu” cez BRÁNU DO NEBA prechádzame úplne nahí, plne otvorení, v obrovskej pokore a čistote..ukotvujeme 5D..učíme sa BYŤ KRISTOVOU - KRIŠTÁĽOVOU svetelnou BYTOSŤOU, keď sme sa zjednotili naplno so svojimi 5-6D svetelnými vyššími Ja/verziami, so svetelným telom, s Dušou naplno -> vzostúpili sme na úrovni vedomia, začíname úplne inú etapu - VZOSTUPu NA ÚROVNI TELA - PRESAH MENTALITY ČLOVEKA ÚPLNE - prechody DÚHOVYMI A KRIŠTÁĽOVÝMI MOSTMI VEDOMIA A HOJNOSTI VŠETKÉHO - na druhej strane dúhy nás vždy čaká pokladnica so zlatom = MY AKO ZLATÁ DNA RASA ZLATÉHO SERAPHIMA, Modrého Oraphima, AQUA BIELEHO ELOHIMA.. všetky tri rády Lúčov Prapôvodných bytostí opäť ako jedno = KOZMICKÝ TROJPLAMEŇ HORÍ NAPLNO V ROVNOVÁHE... Aqua-modrá-zelená, ZLATÁ-Biele zlato, Ametystová-Ružová-Fialová až Vzostúpená Fialová.Výzvy len pokračujú vo zvýšenej miere, preto náš prístup ku ním je kľúčový. OCHOTA, OTVORENOSŤ SA UČIŤ ÚPLNE NOVÉ, SA UČIŤ SEBA A SVOJE TELO AKO KRIŠTÁĽOVÚ SVETELNÚ TECHNOLÓGIU NOVEJ ZEME. Každý musí byť schopný chápať ako vznikajú a zanikajú tiene - “falošné ľudské ego identity a lipnutia, závislosti” potláčaním svojho svetla. Každý musí byť schopný sa ROZPAMÄTAŤ NA SEBA AKO TECHNOLÓGIU NOVEJ ZEME - svetelné kristalove plazma telo je tvoja budúcnosť tu a teraz, ale na to treba zabudnúť všetko, čo sme sa ako človečina naučili “že je pravda”.. 3D Perspektívy na zdravie, na vzťahy, na hojnosť, na seba, na úplne všetko. PRESAH TOHO, čo sa považovalo za lásku z 3D úrovne vedomia je kľúčový.. ”Nič z toho neplatí”.. nič z toho nikdy neslúžilo vlastnému Svetelnému telu/Vedomiu/Svetlu Duše.. všetko, čo bolo vytvorené z ľudského aspektu vedomia je vynulovávané, pretáčané naspäť na počiatok, na pochopenie, odžitie, integráciu, presah a na tvorbu po novom OD ÚPLNEJ NULY V NULE. Naučenie sa, cez zážitky, vlastné poznanie, čo je INTEGRITA NA ÚROVNI DUŠE, odhalenie, prevalenie a prečistenie všetkých “zvrátených GALAKTICKYCH časových osí” Atlantisu, Egypta a ďalšie - všetky, ktoré sú “skorumpované Anti-Kristove naozaj heavy duty-super záťažové” reality / osi odohravané si celý ten čas ľudstvom - “najtieňovejšie / najboľavejšie aspekty vedomia”.Pokračujú: Neustále vyššie ultra-Sonic frekvencie Novej Zeme, väčšie záplavy fotónom, z ktorými sa každý učí byť v súlade, byť schopný ich počuť, zladiť sa s nimi je nonstop práca na plný úväzok - BYTIE V JEDNOTE S HUDBOU SFÉR NOVEJ ZEME, ktorá AKTIVUJE NAŠU PAMÄŤ na VŠETKO a zároveň VŠETKY TIENE/bolesti / nerovnováhy naraz.. je to naozaj o prečistení pekla zo seba úplne - cez fázu 4D očistca a presahu duality - opustenie 3D zeme. “Peklo” je telová / planetárna konštrukcia znečistených / znevážených kristalov - SEBA - potláčanie svojho svetla, svetelného tela.. KRISTALY Novej Zeme - naše svetelné telá Novej Zeme / Vedomia procesujú a TRANSMITUJÚ ORGANICKÉ svetelné KÓDY tvorcu plné informácií, na nás je to rozoznať a pracovať s tým.. Ľudské 3-4D ja / telo toho nie je schopné, netuší ako fungujú svetelné kódy, nevie ich procesovať a aplikovať, je odpojené od Seba “ako tej jedinej” vyspelej inteligentnej svetelnej Krištálovej kvantovej technológie.. aktivujeme tak celú svoju univerzálnu / svetelnú pamäť - 12 - 24 párov vláken DNA (až 36-48) - “naša budúcnosť - Budúce Ja”, ktoré “úplne prebehlo dobu” vynulovávaním Akášu, ktorý každý zmajstrováva cez prácu so Sebou v 0.0 lebo tvoríme úplne NOVÝ AKÁŠ. Počas predchodov silnými pasážami, ktoré sú už stále, ale tie najsilnejšie sú rovnodennosti a slnovraty, sme zaplavovaní toľkým svetlom, nie sme schopní ničoho..kúpeme sa vo svetelnom toku/kódoch, ale neprocesujeme, netransmitujeme..ladíme sa na nové vyššie frekvencie, prepisujeme DNA, svetlo vypne všetko a my integrujeme, spíme, odpočívame dokiaľ nezačneme procesovať tie množstvá nových kódov a dát a transmitovať, aplikovať do praxe, ztelesniť ich..

*Starý Akáš/Pamäť - bunková pamäť - bunkové energetické uvoľňovanie- čistenie “všetkej bolesti a klamstiev doslova” - 3D Programing a systémy Starej 3D Zeme je/sú z tela čistené a vyplavované nonstop aj po ukotvení sa v 5D + akurát že z neho už nefungujeme a netvoríme žitie.. Až keď dokončíme vzostup aj na úrovni tela cez plnú kompletizáciu 12D+ tela .. “dovtedy je nonstop akcelerované čistenie”.. “najväčšie emočné batožiny sú vyplavené pred ukotvením sa v 5D + ale emócie idú von, ale nie už až tak a je to iné..vedomé čistenie a dovolenie si to, zároveň sledujeme z pozície tvorcu / vedomia ako naplní dávame von “čo treba”, nie je to taký kolotoč a nie je to už tak intezívne ako bolo počas 4D fázy.. *


ZAPLAVUJÚ NÁS KOZMICKÉ LÚČE SRDCA, Frekvencie čistej Univerzálnej Lásky, ktorá PRAMENÍ LEN Z HĹBKY PREPOJENIA SO SVOJOU DUŠOU, celým Zdrojom Vedomia, pramení z hĺbky Našej posvätnej ÚNIE - JEDNOTY V SEBE SO SEBOU. Transmutácia čistým svetlom/láskou nášho tela, cez zvyšovanie Vedomia, na základe čoho vykonávame zmeny vonku vo svojich realitách - transformujeme - zmajstrovávame tvorbu realít, vzťahov a nových systémov fungovania cez zmajstrované BYTIE najprv. To, čo vysielame do svojho poľa, priťahuje naše zážitky. Na základe kontrastov sa učíme rozdiel - čo je a čo nie je Integrita, Nová Zem, čo je “hra, ego taktika”, čo už nie.. Naše elekromagnetické pole nám priťahuje VŠETKY POTREBNÉ ZÁŽITKY, ktoré slúžia toľkým dôležitým účelom, jedným z nich je navrátiť sa k sebe - ku svojimu VZOSTÚPENEMU ASPEKTU VEDOMIA, vzostúpená verzia Seba, na ZÁKLADE KTORÉHO SA ROZPAMÄTÁVAME AKO VYBUDOVAŤ, UDRŽIAVAŤ, AKTUALIZOVAŤ SVOJE VZOSTUPNÉ VOZIDLO - svetelné telo - ULTRA VYSPELÁ SVETELNÁ INTELIGENCIA, TECHNOLÓGIA Novej Zeme.


Všetky Brány Vedomia už ostávajú naplno naširoko otvorené, cez ktoré prúdi ultra-zvukovo vysoké fotonové svetelné vetry, ktoré “mega nabíjajú” a aktivujú našu Kristovu / Krištáľovú DNA - Vedomie Krista spolu s Gama frekvenciami, ktoré nás hyperstimulujú/zapínajú.. Kristove frekvencie nás vypínajú, uspávajú a preťažujú svetlom. Vypínajú Človeka a 3D telo, lebo “ten nepokračuje ďalej, nie je v súlade, nedokáže uniesť a ztelesniť toľké svetlo” - svoju vlastnú svetelnú esenciu. A naopak gama irituje človeka, zapína, preráža cez všetky zhluky zaseknutej energie v tele.. Gama plazmové svetelné telo je niečo, čo Som sa učila dlho čomu všetkému slúži a ako to ustáť a využiť / zmajstrovať, keď je naplno aktívne moje gama svetelné telo.. Gama svetelné solárne plazma frekvencie má za úlohu VYTLAČIŤ VŠETKY NEČISTOTY z tela, zo vzťahov z realít.. kolabuje všetko, čo je 3-4D základov, teda základy starej Zeme.
Lúče Kozmické srdca Aktivujú najčistejšiu lásku v nás, srde exploduje - nonstop viac a viac, dýchanie sa mení, hlava exploduje - premeny na krištáľovú lebku (Viď marcové články), sprietočnuju sa najmä v našej lebke UNIVERZÁLNE KORIDORY PRE POZNATKY, informácie - univerzálne vedomie a múdrosť, avšak len ak sme schopní svojim svetelným telom PROCESOVAŤ SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME A TRANSMITOVAŤ ICH - ŽIŤ ICH NAPLNO CEZ NEUSTÁLU APLIKÁCIU KÓDOV DO PRAXE... POUŽÍVAME BUDOVATEĽSKÉ KÓDY NOVEJ ZEME na budovanie nových realít / vzťahov / systémov Novej Zeme, ktoré sú v súlade so svetlom. Človek netuší, nevie, nerozumie, je príliš lineárny, má zaužívané predstavy o všetkom, hlboko zaryté zvyky “bytia proti sebe”, nie schopný pochopiť, aplikovať kódy, ale svetelná bytosť vnútri áno. Človek netuší čo je integrita, úcta, svätý rešpekt, posvätnosť, žije zo zneužívania svojej moci a netuší. Preto sa učí cez cítenie, poznanie cez rôzne a mnohé polaritné zážitky, čo to Vysoká Hlboká Úroveň Čistoty, Posvätnosti a Integrity, Úcty na úrovni duše je, čo to je UNIverzálna láska, a budujeme na tom celý svoj nový život odznova. Zažívame úplne opaky integrity, “potom hry na to, hry na akože Novú Zem”, do kedy nepríde niekto, a neukáže nám to “Pravé orechové, z čoho sa nám úplne zatočí hlavička”.. všetko sú to aktivácie vedomia, pamäte, lásky, poznatkov v sebe a toho, čo je “odvrátenosť a len hra na niečo” vo vlastnom Vnútri. Je to z všetko z lásky, keď sa pozrieme očami Univerzálneho Tvorcu, Galaktika, Krista.. Rôzne aspekty toho istého vedomia a my ich integrujeme všetky “cez vyplavenie, odohranie očistu” všetkých extrémov a nerovnováh.. Toto sú multidimenzionálne KVANTOVÉ KÓDY TVORCU NOVEJ ZEME NESÚCE V SEBE VŠETKY INFORMÁCIE AKO TVORIŤ cez svetelné kódy a nesúce v sebe PAMÄŤ NA VŠETKO. Naše svetlo, ktoré nás zaplavuje viac a viac, aktivuje KÓDY HVIEZDNYCH NÁRODOV, HVIEZDNE AN ĽUDSTVO VYŠŠIEHO VEDOMIA, “vyššia myseľ a srdce ako Jedno”, čo sa plne obnovuje cez 6-8-9D fázu vývoja svetelného tela vrátane rôznych PÁROV KRÍDEL. KÓDY V SEBE NESÚ INFORMÁCIE AKO KVANTOVO SKÁKAŤ DO BUDÚCNOSTI CEZ uplné VYBIELENIE MINULOSTI a pamäte človeka ako takej.. ako si mega akcelerovať svoj vývoj a premeny. Človek netuší ako KVANTOVO SKÁKAŤ “Za použitia” fotonového svetla, ktoré nabíja naše bunky a samé skáču za nás ak je náš svetelny kvocient dostatočne vysoký a sme plne pri vedomí / prítomní / prepojení už nastálo - “učí sa to za pochodu ako na to” cez INTEGRÁCIU SVOJHO VZOSTÚPENÉHO JA - všetkých svojich vzostúpených verzií.

Tvoj učiteľ / svetelný majster je vnútri.. Učenie sa o svojom svetelnom tele cez kvantové ultra vysoké stavy Vedomia - “neustále hlbšia hĺbka prepojenia a vyššia výška”. “Je to iné učenie, je to rozpamätávanie sa na to, Kto sme a Ako fungujeme. Otvorenosť, Ochota, Sprístupnenosť presiahnuť Očakávania, predstavy človeka, presiahnuť úplne “Mentalitu - Programing Človeka” - “Zvyk bytia človekom v hlave a len robenia” odpojený od zvyšku.. od tela, od srdca.. atď..

Majstrovstvo samé o sebe je STÍHAŤ BYŤ VŽDY V NOVOM RYTME A TEMPE NOVEJ ZEME cez SÚLAD S TEPOM SRDCA - Jadra Novej Zeme je Kľúč - “stačí sa” naladiť, zladiť, zosúladiť a ukotvovať / integrovať / aplikovať / žiť nové kódy, rozpúšťať tie staré... vypúšťame starý 3D Matix zo seba premenou na nový čistý Krištáľový matrix Novej Zeme - Kristova-Krištáľová Hviezda.

AKCELERÁCIA VÝVOJA VEDOMIA TEDA “ULTRA MEGA” PRERÁBKY Tela každým dňom tvorí väčšie rozkoly a priepaste medzi kolektívmi, lebo tí ktorí kvantovo skáču, UKOTVUJÚ INTEGRUJÚ, ŽIJÚ, KÓDY NOVEJ ZEME EXISTUJÚ UŽ Z ÚPLNE INEJ ÚROVNE VEDOMIA, Tvoria a Žijú už inú planétu - presiahli dobu.

Púšťanie sa a uvoľňovanie sa do seba namiesto snahy niekde niekým byť a snažiť sa Dosiahnuť niečo je kľúčové. Snažiť sa dosiahnuť niečo je kontraproduktívne, tvorí to rezistenciu, je to boj so sebou, neakceptácia toho, čo je, neprímanie seba so všetkým najprv. Tvoje Kristove, galaktické a Zdrojové / Božské vedomie je Tu a Teraz prítomné vnútri, keď sa prestaneš snažiť, keď sa úplne uvolníš a zjednotíš sa v sebe so Sebou.. presah duality cez 4D je aktuálna výzva pre väčšinu populácie.


Trpezlivosť naozaj ruže prináša a Stred je naozaj Zlato - Stredná cesta - nájdenie Stredu v Sebe.. Nájsť vždy rovnováhu medzi solárnou plazmou a Gama frekvenciami, ktoré zapínajú, nabíjajú bunky svetlom - elektrošokujú - hyperstimulujú a tými, ktoré naopak uspávajú - “mega svetelné” Kristove frekvencie, ktoré vypínajú, preťažujú celé telo, ktoré integrujeme počas spánku najprv lebo úplne vypnú, oslabia svaly, celé telo a unavia.. to je pointa - vypínajú nás offline zo starého Matrixu a systému, ktorý je v tele držaný..

Vlastné svetlo nás vypína a oslabuje, aby sme nemohli pokračovať ďalej v seba-sabotujúcom spôsobe života.. Láska nás vypína, aby sa nemohlo pokračovať ďalej v seba-klamoch a podporovalo jej opak.. Učíme sa fungovať v stavoch, v ktorých človek nie je schopný fungovať, teda pokračovať.
Naše svetlo sa hĺbkovo snaží opraviť všetkú škodu, ktorú sme si sami nevedome, ale cez vlastný výber zážitkov narobili na DNA úrovni.

BYTIE PRIRODZENE SEBOU BEZ SNAHY byť a vyzerať nejako, zdieľanie POZNATKOV NADOBUDNÝCH CEZ SVOJ ZÁŽITOK A NAPOJENIE, aktivuje len VIAC HOJNOSTI A ĎALŠÍCH KÓDOV A POZNATKOV. “Nenapodobňujeme nikoho, nezdielame to, čo sme počuli inde a nepoužívame slová, ktoré naozaj nemáme pochopené, nekradneme info”, lebo už žijeme fungujeme z integrity - z úplne miesta v sebe - prirodzene voľne vyučujeme bez snahy voľným zdieľaním VLASTNE NADOBUDNUTÝCH poznatkov cez VLASTNÉ ZÁŽITKY A ZJEDNOTENIE VŠETKÝCH pararelných EXISTENCIÍ DO JEDNEJ - “odtiaľ čerpáme” - neobmedzenosť energeticko-informačného Toku Zdroja. Hojnosť, LÁSKA, Kristovo Vedomie je vždy prítomné...všetko je..keď sa uvoľníme do toho, kým už naozaj sme.. Pre všetkých je viac než dosť všetkého, keď “sa prestanú hrať ľudské hry úplne”. Mentalita človeka je o nedostatku a “braní, ťahaní energie a informácií od iných a používaní ich za svoje.” Pretože je to “skorumpovaná časová os stratenosti sa vo vlastných tieňoch a hraní Anti-Krista, utrpiteľa na kríži netušiac nič”..

Neustále Aktuálne ultra vysoko frekvečné zvukovo-svetelné fotonové vlny, frekvencia gama, solárna plazma aktivujú KRISTOVE A HVIEZDNE KÓDY, a “mega-nabíjajú” naše HVIEZDNE SVETELNÉ ČASTICE V TELE A KRISTALY - už som zdieľala viac krát vo videách mojej zážitky k tomuto.. Elektro-šokujú naše srdce - expanzia srdca - explózia lásky a toho, čo ňou nie je... je to viac než intezívne pokial je srdce zatvorené na mnoho zámkov a dominuje myseľ/ego/hlava/človek. Ich úlohou je NAVYŠOVAŤ VIAC A VIAC FREKVENCIE, NA KTORÝCH VIBRUJE TELO KTORÉ SA SNAŽÍ ODLAHČOVAŤ, “zhadzovať”/ rozpúšťať hustotu rýchlosťou svetla každým navýšením frekvencií a ak si to Umožňujeme, sme v toku, sme Jedno s hudbou Novej Zeme, ide to, robíme si to oveľa hladšie..


Zdvíhajú všetky závoje pre mnohých viac a viac, pre kolektívy Novej zeme sú zdvihnuté už dávnejšie, lebo každý si ich rozpúšťa - presahuje sám cez aktiváciu kódov Vedomia Novej Zeme. Nič sa nikdy neskrýva pred nami, to len my sa môžeme skrývať pred sebou, pred všetkým, nastaviť si závoje, klapky na očiach, bariéry, limity na vlastnej hojnosti Dúhového mosta Novej Zeme spočívajúcej vo vlastnom svetelnom tele/vedomí. Závoje a staré kódy zeme sú rozpúšťané, deaktivované a ich tvorba tiež - všetky “ľudské výtvory”, všetko sa odčiňuje, splácajú, vyrovnávajú dlhy, vynulovávajú kontrakty. Vzťahy Novej Zeme sú o vedomých dohodách na úrovni svetelných bytostí, ktoré zjednocujú svoje vedomia / srdcia z veľmi čistých miest v sebe, z jednoty v sebe.. Nemá to s tými ludskými typmi vzťahov nič spoločné.


Každý sme ako bio-počítač, ktorý sa vymieňa za nový, ktorý si prechádza reštartmi nonstop a aktualizáciami zároveň - “super upgrejdmi”, aby sme boli schopní Transmitovať kódy Novej Zeme, ktoré sú tak silové / svetelné tak plné “pravých” informácií, ktoré sú kódované, sú v balíkoch..svetelne kódovaná dáta, ktoré naše svetelné telo procesuje a transmituje.. Organické kódy Tvorcu Novej Zeme sú Kódy Prapočiatkov a vyspelej budúcnosti zároveň. Neorganické Kódy nelásky, nejednoty, nedostatku svetla, teda ego-separačný programing tvoria Starú Zem.Sila a Moc Lásky Svetelnej Hviezdnej Bytosti v nás fungujúcej z JEDNOTY VEDOMIA HVIEZD je niečo, čo aktivujeme, objavujeme, integrujeme v sebe cez procesy Zjednocovania sa v Sebe so Sebou ako Zdrojom Všetkého. Je to komplexný proces a od ukotvenia sa telom a vedomím v 5D + Odtiaľ pokračujú ďalšie intezívnejšie etapy katapultácií do “väčšieho” Neba.

Učíme sa opäť prirodzenej komunikácii so Sebou/ s celým polom vedomia ~ tolko energetickej komunikácie prebieha nonstop, od ktorej človek bol úplne odpojený.. Univerzálna láska = Univerzálna svetelná reč Kódov svetla / Tvorcu / Novej Zeme.

OPÄTOVANIE LÁSKY, ktorou už som/vo mne JE a jej Zdielanie z veľmi čistého miesta v sebe je SUPER ZLATÝ KĽÚČ HOJNOSTI NOVEJ ZEME = reciprocita - ako všetko odpovedá na môj vnútorný stav.. Vedomie toho, že situácie viem zmeniť cez prístup a zmenou mojej “reakcie bez bojovania so situáciu” - Môj prístup mení všetko.


Brána ku Univerzálnej Láske je Brána ku Univerzálnej Múdrosti, ku Informáciám, ku Rozprávkovej Hojnosti. Jej otvorenie a udržanie jej otvorenia závisí od nášho spodku, od našej Sily a Moci ako Svetelná Bytosť.

Návrat Domov ku Sebe, ako ku najväčšiemu Pokladu cez portál Srdca, “Odkiaľ vidíme, ako Je Hmota, Telo, celé Fyzično ako také výsledkom Vedomia a nie naopak”.. Otvorené Srdce = Otvorené Vedomie.

BYTIE V TOKU = BYTIE TOKOM - SVETLO V AKCII - Žijeme ako svetelné Lúče: Čím viacej sme v Toku ~ Prirodzene plynieme ~ Čím viacej milujeme “len tak” ako náš prirodzený stav Bytia, tým viacej žiarime, ŽIJEME, tým viac prúdi láska zvnútra von a Aktivuje lásku, naspäť tým viacej je s nami je Zdieľané, tým väčšie prístupy máme ku všetkému ~ je to reciprocita / opätovanie toho, čo vkladám / dávam, to dostávam avšak “človek (3D aspekt) sa nedokáže prijať so všetkým”.. Keď sa nedokážeme prijať s vďačnosťou - tú krásu / lásku / svetelnosť / “celý Zdroj”, nedokážeme prijať svoje “neosvetlené ja / tieňové ja”, ktoré vzniklo len potláčaním, kontrolou svojho svetla, tela, chtíčom ovládať všetko z ľudskej ego-úrovne.. Potreba a chtíč Ovplyvňovať Vonkajšok, aby sa malé ja cítilo lepšie, bezpečnejšie, namiesto Prijatia všetkého tak, ako to je a vykonávať rozhodnutia, robiť zmeny cez SVOJE BYTIE Sebou ako Lúčmi svetla / svetelná energetickou Bytosť svojim unikátnym spôsobom.. Posvätné Kristovo a Galaktické vedomie v Jednom. ~ čo zdieľame, tým sa sami vlastne buď vyživujeme a znásobujeme lásku, ktorú vkladáme do všetkého a organicky “mega rastie” všetko, čoho sa dotkneme = podpora Seba = mám všetko - mám Seba ako Zdroj všetkého Vedomia = lásky = informácií = výživy = zdrojového svetla.

S úctou, Krásny čas možností “ďalšej” hlbšej slobody Vedomie je Sloboda Maria533 views

1 Comment


Dajana Beláková
Dajana Beláková
Mar 21, 2021

Ďakujem 💛

Like
bottom of page